VĂN BẢN: Chương trình 135
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Quyết định số 04/QĐ-UBDT ngày 08/08/2008 V/v của Quyết định số 04/QĐ-UBDT ngày 08/08/2008 V/v của UBND Dân tộc về việc ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Công văn số 744/TTg-KTTH ngày 19/5/2008 của Thủ tư Công văn số 744/TTg-KTTH ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về vốn thực hiện chương trình 135
Quyết định số 1011/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 20 Quyết định số 1011/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo QĐ 947/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thược chương trình 135 giai đoạ
Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt phân loại xã theo trình độ phát triển và mức phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các xã được bổ sung vào Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008
Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý Chương trình 135 giai đoạn II cho các xã năm 2008
Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ T Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận ngè
Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ ngày Công văn 523/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/4/2008 về việc bổ sung kinh phí chương trình 135 giai đoạn II
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II
Hướng dẫn số 61/HD-SXD ngày 23/01/2008 Hướng dẫn L Hướng dẫn số 61/HD-SXD ngày 23/01/2008 Hướng dẫn Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBN Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phân loại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và mức phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các xã theo trình độ phát triển năm 2008 tỉnh Điện Biên
Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Thông tư số 218/2005/TT-UBDT Hướng dẫn đánh giá cá Thông tư số 218/2005/TT-UBDT Hướng dẫn đánh giá các xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135
Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010
Quyết định 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 của UB Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định tiêu chí phân loại và mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Đi
Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 của UB Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 4/6/2007 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về quản lý đầu tư Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn t
Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về ph Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản v
Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ cá Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
Quyết định số 947/ QĐ-UBND 31/08/2007 V/v Ban hành Quyết định số 947/ QĐ-UBND 31/08/2007 V/v Ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Hướng dẫn số 275/HD-SXD ngày 19/7/2007 Hướng dẫn l Hướng dẫn số 275/HD-SXD ngày 19/7/2007 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và bảo trì công trình sau đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó kh
Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của T Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-N Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế -xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 của Bộ Thông tư số 01/2006/TT-BXD ngày 17/05/2006 của Bộ xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh