VĂN BẢN: Chương trình 134
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 134/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc t
Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản suất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đ
Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 Hướng Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hành năm
Quyết định số Số: 683 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 683 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Quyết định số Số: 681/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm Quyết định số Số: 681/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Quyết định số Số: 681 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 681 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn thị xã Mường Lay
Quyết định số Số: 680 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 680 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Điện Biên
Quyết định số Số: 679 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 679 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Mường Nhé
Quyết định số Số: 678 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 678 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Tuần Giáo
Quyết định số Số: 677 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 677 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Quyết định số Số: 676 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 nă Quyết định số Số: 676 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005 V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Mường Chà
Quyết định số 66/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2 Quyết định số 66/2004/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2004 V/v Thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạothực hiện quyết định 134 tỉnh Điện Biên
Quyết định số 63 /2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm Quyết định số 63 /2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2004 V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 134 tỉnh Điện Biên
Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 22/3/2005 của U Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 22/3/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTgngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biêngiai đoạn 2005 - 2006
Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBND-KHDT-TC-X Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBND-KHDT-TC-XD Hướng dẫn thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg
Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBND-KHĐT-TC-X Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBND-KHĐT-TC-XD-NNPTNN ngày 10/11/2004 Hướng dẫn thực hiện QĐ số 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh