DANH SÁCH VĂN BẢN: Thông tư, hướng dẫn của BXD
91-120 of 145<  1  2  3  4  5  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Công văn số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 của Bộ Xâ Công văn số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh lực đầu tư xây dựng
Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ X Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư 05/2008/TT-BXD, ngày 22 tháng 02 năm 2008 Thông tư 05/2008/TT-BXD, ngày 22 tháng 02 năm 2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
Thông tư 13 /2007/TT-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2 H Thông tư 13 /2007/TT-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn
Thông tư 04/2008/TT-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 2008 Thông tư 04/2008/TT-BXD, ngày 20 tháng 02 năm 2008 V/v Hướng dẫn quản lý đường đô thị
Thông tư 03/2008/TT-BXD, ngày 25 tháng 01 năm2008 Thông tư 03/2008/TT-BXD, ngày 25 tháng 01 năm2008 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
Thông tư số 02/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản l Thông tư số 02/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010
Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn một số nội du Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung Nghị định 117/2007/ND-CP về Sản xuấ, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Thông tư 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 Hướng dẫn Thông tư 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý vât liệu xây dựng
12/2007/TTLT-BXD-BTTTT Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị
05/2004/TT-BXD Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 Hướng dẫn thủ tục về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Thông tư 10/2007/TT-BXD, ngày 22 tháng 11 năm 2007 Thông tư 10/2007/TT-BXD, ngày 22 tháng 11 năm 2007 Hướng dẫn qui hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02 tháng 11 năm 20 Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2007 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
TT 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 hướng dẫn một số TT 08/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP
TT 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫn lập về TT 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫn lập về quản lý chi phí khảo sát xây dựng
TT 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 hướng dẫn lập, t TT 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
TT 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 hướng dẫn bổ sung TT 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 hướng dẫn bổ sung một số nội dung của thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 04/2005/TT-BXD và TT 06/2005/TT-BXD của Bộ xây dựng
TT 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng h TT 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007 của Bộ x Thông tư số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007 của Bộ xây dựng V/v Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc đô thị
Thông tư 05/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007 Thông tư 05/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007 V/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/06/2007 V/v Hướng d Văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/06/2007 V/v Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 V/v Hướn Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 V/v Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 V/v Hướn Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 V/v Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Thông tư 05/2006/TT-BXD, ngày 01 tháng 11 năm 2006 Thông tư 05/2006/TT-BXD, ngày 01 tháng 11 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Thông tư 08 /2006/TT-BXD, ngày 24 tháng 11 năm 200 Thông tư 08 /2006/TT-BXD, ngày 24 tháng 11 năm 2006 Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng
Thông tư 04/2007/TTLT-BXD-BCA, ngày 7 tháng 7 năm Thông tư 04/2007/TTLT-BXD-BCA, ngày 7 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng
Thông tư 03 /2007/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2007 Thông tư 03 /2007/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2007 Hư­­ớng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quy
Thông tư 01 /2007/TT- BXD, ngày 31 tháng 01 năm 20 Thông tư 01 /2007/TT- BXD, ngày 31 tháng 01 năm 2007 V/v Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư Liên tịch số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22 Thông tư Liên tịch số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22/6/2005 Hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra xây dựng địa phương
Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT - BTP-BXD-BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT - BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/05/2007 V/v Hướng dẫn một số nội dung về thế chấp nhà ở
91-120 of 145<  1  2  3  4  5  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh