DANH SÁCH VĂN BẢN: Luật, Pháp lệnh
31-57 of 57<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11
Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - 1997/QH9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - 1997/QH9
Luật Thuế giá trị gia tăng - 1997/QH9 Luật Thuế giá trị gia tăng - 1997/QH9
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/Q Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11
Luật số 02/2002/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật số 02/2002/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luât Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng c Luât Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng của Quốc hội số 01/2007QH12
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996/QH10 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996/QH10
Luật tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 Luật tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10
Pháp lệnh cán bộ công chức 2003 Pháp lệnh cán bộ công chức 2003
Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2007/QH12 Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2007/QH12
Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11
Luật Tổ chức HĐND, UBND số 11/2003/QH11 Luật Tổ chức HĐND, UBND số 11/2003/QH11
Luật Bầu cử đại đại biểu HĐND, UBND số 12/2003/QH1 Luật Bầu cử đại đại biểu HĐND, UBND số 12/2003/QH11
Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND số 31/2 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND số 31/2004/QH11
Luật Phá sản số 21/2004/QH11 Luật Phá sản số 21/2004/QH11
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/200 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11
Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11
Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 Luật Thanh tra số 22/2004/QH11
Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11
Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 Luật Nhà ở số 56/2005/QH11
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
Luật Xây dựng số 16/2003 /QH11 Luật Xây dựng số 16/2003 /QH11
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
31-57 of 57<  1  2  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh