Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Thời gian đăng: 12/10/2014 9:01:51 AM

<html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n </body>\r\n</html>

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n -Trình tự thực hiện:

\r\n
\r\n

\r\n Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên hoặc gửi qua đường bưu điện (số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phố 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên).

\r\n

\r\n - Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

\r\n

\r\n + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

\r\n

\r\n + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn bằng văn bản thông báo một lần đến Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

\r\n

\r\n Bước 2. Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý hoạt động xây dựng để thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Sau khi có kết quả thẩm tra, phòng Quản lý hoạt động xây dựng trình Lãnh đạo Sở ký duyệt văn bản kết quả thẩm tra thiết kế công trình xây dựng và chuyển cho bộ phận văn thư phát hành.

\r\n

\r\n Bước 3. Tổ chức nộp phí và nhận kết quả thẩm tra tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

\r\n
\r\n

\r\n - Cách thức thực hiện:

\r\n
\r\n

\r\n - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng.

\r\n

\r\n - Gửi qua đường bưu điện

\r\n
\r\n

\r\n - Thành phần hồ sơ:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n - Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng;

\r\n

\r\n - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư); hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế bước; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu có;

\r\n

\r\n - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ; điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; kinh nghiệm của chủ thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

\r\n

\r\n - Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

\r\n

\r\n - Phần thuyết minh thiết kế (bản chính):

\r\n

\r\n + Căn cứ để lập thiết kế

\r\n

\r\n . Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc văn bản phê duyệt chủ đầu tư xây dựng công trình, bao gồm cả danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước.

\r\n

\r\n . Tài liệu về điều kiện tự nhiên, khảo sát xây dựng phục vụ cho thiết kế;

\r\n

\r\n . Hồ sơ đánh giá hiện trạng chất lượng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo);

\r\n

\r\n + Thuyết minh thiết kế xây dựng:

\r\n

\r\n . Giải pháp thiết kế kèm theo các số liệu kết quả tính toán dùng để thiết kế: Biện pháp gia cố hoặc xử lý nền – móng, thiết kế kết cấu chịu lực chính của công trình, án toàn phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật,...;

\r\n

\r\n . Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II;

\r\n

\r\n - Phần bản vẽ (bản chính):

\r\n

\r\n + Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

\r\n

\r\n + Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng...);

\r\n

\r\n + Thiết kế công trình: Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn  bộ công trình, các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công có liên quan đến thiết kế xây dựng;

\r\n

\r\n + Gia cố hoặc xử lý nền – móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật,...;

\r\n

\r\n + Thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực chính và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng – vận hành – khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống an mòn, xâm lực);

\r\n

\r\n + Thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt (nếu có).

\r\n

\r\n - Dự toán xây dựng công trình (bản chính) đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

\r\n
\r\n

\r\n - Số lượng hồ sơ:

\r\n
\r\n

\r\n 01 bộ

\r\n
\r\n

\r\n -Thời hạn giải quyết:

\r\n
\r\n

\r\n Thời gian thẩm tra thiết kế xây dựng:

\r\n

\r\n - Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I: Thời gian thẩm tra không quá 40 ngày làm việc;

\r\n

\r\n - Đối với các công trình thiết kế 1 bước và nhà ở riêng lẻ: Thời gian thẩm tra không quá 20 ngày làm việc;

\r\n

\r\n - Đối với các công trình thiết kế còn lại: Thời gian thẩm tra không quá 30 ngày làm việc.

\r\n
\r\n

\r\n - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Tổ chức

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

\r\n
\r\n

\r\n  -Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

\r\n
\r\n

\r\n - Văn bản kết quả thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

\r\n
\r\n

\r\n - Phí, lệ phí (nếu có):

\r\n
\r\n

\r\n - Mức phí thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng được áp dụng thực hiện theo Điều 2 - Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài Chính:

\r\n

\r\n Số phí thẩm tra phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu

\r\n
\r\n

\r\n -Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

\r\n
\r\n

\r\n - Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo mẫu Phụ lục số 01 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng.

\r\n
\r\n

\r\n -Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

\r\n
\r\n

\r\n - Không

\r\n
\r\n

\r\n - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n - Điều 59 Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về xây dựng;

\r\n

\r\n - Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

\r\n

\r\n - Mục 4, Mục 5, Mục 6 Điều 3 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

\r\n

\r\n - Điểm a Khoản 7 Điều 5, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

\r\n

\r\n - Điều 2, Điều 3, Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình có thể download tại địa chỉ sau:

\r\n

\r\n http://sxddienbien.gov.vn/EditorUpload/files/M_u%20T_%20tr%3Fnh%20Th_m%20tra%20thi_t%20k_%20x%3Fy%20d_ng%20c%3Fng%20tr%3Fnh.doc

\r\n \r\n

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • Đồng chí Phạm Đức Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng
 • 1-10 of 169<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh