Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018

Thời gian đăng: 9/7/2018 10:13:01 AM

Thời gian dự thi: Đợt 9 ngày 13/9/2018

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 08h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng./.

DANH SÁCH CÁ NHÂN THI SÁT HẠCH  CẤP CHỨNG CHỈ ĐỢT 9 ngày 13 tháng 9 năm 2018

Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Lĩnh vực đăng ký  cấp chứng chỉ Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Nơi đăng ký dự sát hạch Chuyển đổi/ Cấp mớ Ngày cấp CMT/thẻ CC/HC 
1 Mai Duy Cận 16/10/1991 040400496 Giám sát công trình giao thông cầu; Quản lý dự án III DIB-Điện Biên https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Cấp mới
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
20/02/2009
2 Phạm Thế Khoa 23/6/1978 040370702 Giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; II DIB-Điện Biên Chuyển đổi 8/9/2014
Kỹ sư định giá II Chuyển đổi
Giám sát  công trình NN&PTNT II Cấp mới
3 Nguyễn Tuấn Thành 21/5/1984 040299318 Kỹ sư định giá III DIB-Điện Biên Cấp mới 17/7/2009
4 Đinh văn mậu 02/6/1968 040247048 Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Cấp mới 8/01/2001
5 Nguyễn Thi Phương 17/11/1979 040236191 Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Cấp mới 20/6/2014
6 Phạm Đức Lâm 16/11/1983 040828261 Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Cấp mới 14/11/2014
Kỹ sư định giá II DIB-Điện Biên Chuyển đổi
7 Nguyễn Tài Cường 24/07/1981 113062866 Kỹ sư định giá III DIB-Điện Biên Chuyển đổi 24/12/2005
8 Nguyễn Văn Thuận 040370663 040370663 Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Cấp mới 15/01/2007
9 Hoàng Văn Việt 10/02/1960 040304233 Quản lý dự án   DIB-Điện Biên Cấp mới 14/11/2014
10 Nguyễn Viết Tuấn 16/6/1979 040451814 Kỹ sư định giá II DIB-Điện Biên Cấp mới 17/3/2011
11 Nguyễn Thị Thu Hoài 23/10/1979 040236175 Kỹ sư định giá II DIB-Điện Biên Cấp mới 27/3/2012
12 Nguyễn viết sáng 28/7/1969 040417437 Quản lý dự án II DIB-Điện Biên Cấp mới 24/9/2009
13 Tòng Văn Trung 26/10/1967 040277578 Giám sát dân dụng và công nghiệp II DIB-Điện Biên Cấp mới 17/6/2010
14 Trần Văn Kết 30/7/1992 163222433 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II DIB- Điện Biên Cấp mới 11/8/2011
Quản lý dự án II Cấp mới
15 Lê Đức Tuấn 10/01/1987 040343610 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Cấp mới 08/01/2005
Quản lý dự án III
16 Trần Thanh Lan 22/10/1979 040242625 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Chuyển đổi 6/7/2012
Quản lý dự án II Cấp mới
17 Nguyễn Trung Dũng 14/12/1982 040244293 Quản lý dự án II DIB- Điện Biên Cấp mới 6/6/2016
18 Bùi Đình Dương 02/4/1990 151791383 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Cấp mới 22/4/2013
Quản lý dự án III Cấp mới
19 Lê Khắc Dũng 26/6/1981 017416584 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Chuyển đổi 19/02/2013
20 Bùi Văn Tĩnh  24/5/1984 040736525 Quản lý dự án III DIB-Điện Biên cấp mới 7/7/2017
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III
Giám sát dân dụng và công nghiệp III
Giám sát công trình giao thông đường bộ III
21 Nguyễn Đăng Thắng  10/01/1986 038086007363 Giám sát dân dụng và công nghiệp II DIB-Điện Biên Cấp mới 10/08/2017
Quản lý dự án III Cấp mới
Kỹ sư định giá III Cấp mới
22 Đào Văn Huy 19/9/1980 145029899 Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Cấp mới 10/4/2008
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II
Giám sát công trình Nông nghiệp và PTNT II
23 Nhâm Đức Thiện  15/11/1985 040292833 Giám sát công trình giao thông cầu III DIB-Điện Biên Cấp mới 13/5/2015
Kỹ sư định giá III Cấp mới
Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Cấp mới
24 Trinh Doãn Hùng 25/7/1985 040730888 Kỹ sư định giá III DIB-Điện Biên Cấp mới 24/7/2014
Quản lý dự án II Cấp mới
25 Nguyễn Duy Khỗng 18/10/1986 151474720 Giám sát công trình giao thông cầu III DIB-Điện Biên Cấp mới 22/3/2004
Kỹ sư định giá III Cấp mới
Quản lý dự án II Cấp mới
26 Nguyễn Bá Hải 26/5/1984 151467792 Kỹ sư định giá II   Cấp mới 23/12/2013
Quản lý dự án II   Cấp mới
27 Lù Văn Kiên  18/12/1984 040334024 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III DIB-Điện Biên Cấp mới 20/09/2016
Kỹ sư định giá III   Cấp mới
Quản lý dự án III   Cấp mới
28 Lê Mạnh Tùng 14/6/1998 040345161 Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Cấp mới 27/6/2005
29 Nguyễn Đức Lượng  4/7/1985 162582222 Giám sát công trình giao thông cầu II DIB-Điện Biên Chuyển đổi 02/12/2002
Quản lý dự án II Cấp mới
Kỹ sư định giá II Cấp mới
30 Huỳnh Thị Cúc
(ok)
24/8/1975 040212826 Quản lý dự án công trình DD và CN III DIB-Điện Biên Cấp mới 8/4/2004
31 Lê Đức Nhuận 1/10/1990 034090006851 Kỹ sư định giá III DIB-Điện Biên Cấp mới 11/8/2017
Quản lý dự án  III Cấp mới
32 Vũ Ngọc Thức 15/4/1982 034082006333 Quản lý dự án  III DIB-Điện Biên Cấp mới 14/10/2016
Kỹ sư định giá Cấp mới
33 Ngô Thị Kiều Oanh 15/10/1991 040394940 Quản lý dự án III DIB-Điện Biên Cấp mới 2/2/2012
Kỹ sư định giá Cấp mới
34 Lê Văn Tiến 12/7/1991 040356290 Quản lý dự án III DIB- Điện Biên Cấp mới 16/11/2009
35 Đặng Xuân Hiệp 23/01/1988 162959448 Thiết kế dân dụng và công nghiệp II DIB- Điện Biên Cấp mới 17/12/2005
Giám sát dân dụng và công nghiệp II Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
36 Nguyễn Văn Thùy 22/4/1974 040330394 Định giá xây dựng III DIB- Điện Biên Cấp mới 03/6/2011
37 Hồ A Cháng 24/7/1980 040232806 Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Chuyển đổi 26/9/2017
Định giá xây dựng II Cấp mới
Quản lý dự án  III Cấp mới
38 Vũ Ngọc Nam 04/3/1990 040356350 Định giá xây dựng III DIB- Điện Biên Cấp mới 23/11/2006
39 Nguyễn Trọng Bảy 26/12/1973 040203121 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 12/01/2007
40 Nguyễn Đức Tuấn 30/5/1964 040086432 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 23/10/2009
41 Trần Quang Huy 26/8/1978 040232031 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 5/9/2008
42 Thiều Văn Chung 11/10/1981 040485535 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 15/9/2014
43 Phạm Đức Hùng 17/12/1977 040210972 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 15/8/2005
44 Hoàng Văn Vũ 20/4/1975 135378827 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 20/9/2004
45 Vũ Công Hân 26/9/1968 040155631 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 24/7/2007
46 Lê Xuân Tình 24/10/1970 040239394 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 13/7/2005
47 Vũ Văn Ngọc 03/02/1975 070578754 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Cấp mới 17/04/2010
48 Hồ A Lử 01/7/1987 040407081 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Cấp mới 29/12/2008
49 Nguyễn Văn Thảo 13/01/1980 040374530 Khảo sát địa hình III DIB- Điện Biên chuyển đổi 26/10/2015
Giám đốc QLDA II Cấp mới
50 Đàm Ngọc Thuyên 20/3/1986 040340139 Thiết kế công trình DD & CN & CN II DIB- Điện Biên Cấp mới 25/4/2011
Kỹ sư định giá II Cấp mới
Giám sát  công trình DD & CN & CN II Cấp mới
51 Dương Quang Nam 02/9/1964 040345334 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên chuyển đổi 24/8/2005
Quản lý dự án II
52 Phạm Mộng Điệp 26/5/1980 151361044 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II DIB- Điện Biên chuyển đổi 19/6/2008
Giám sát  công trình DD & CN II chuyển đổi
Giám sát  công trình NN&PTNT II chuyển đổi
53 Trần Văn Điệp 25/01/1980 162276720 QLDA công trình  III DIB- Điện Biên Cấp mới 24/02/2010
54 Nguyễn Công Cương 01/8/1982 040545616 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên chuyển đổi 28/11/2017
55 Nguyễn Mạnh Hoàng 21/8/1986 040268064 Kỹ sư định giá II DIB- Điện Biên Cấp mới 20/02/2009
56 Lưu Văn Xuân 15/04/1986 135226536 Quản lý dự án III DIB- Điện Biên Cấp mới 23/03/2004
57 Vũ Xuân Viễn 18/5/1983 162418656 Giám sát  công trình NN&PTNT III DIB- Điện Biên Cấp mới 13/7/2007
58 Nguyễn Thị Minh 20/8/1987 040318270 QLDA  II DIB- Điện Biên Cấp mới 9/7/2007
Thiết kế kết cấu công trình DD & CN III
Thiết kế công trình NN&PTNT III
Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III
59 Đỗ Hoài Nam 28/3/1981 040424992 Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Cấp mới 15/09/2014
60 Nguyễn Anh Tuấn 21/4/1974 040223780 Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Cấp mới 29/4/2008
61 Nguyễn Văn Quý 6/7/1981 040417829 Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Cấp mới 03/12/2012
62 Quản Bá Anh 20/10/1989 040368821 Thiết kế công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Cấp mới 11/8/2007
Giám sát công trình giao thông đường bộ III
Giám sát  công trình NN&PTNT III
Khảo sát địa hình III
63 Nguyễn Đức Thương 25/10/1992 152049478 Thiết kế kết cấu công trình DD & CN III DIB-Điện Biên Cấp mới 10/7/2013
Giám sát công trình DD & CN III
Giám sát  công trình NN&PTNT III
Khảo sát địa hình III
64 Nguyễn Trung Chính 10/10/1976 040319608 Giám sát công trình DD & CN II DIB-Điện Biên Chuyển đổi 16/08/2017
Giám sát công trình giao thông đường bộ II Cấp mới
Quản lý dự án II Cấp mới
65 Hoàng Thúy Lan 26/10/1984 111643535 Giám sát hạ tầng kỹ thuật III Điện Biên Cấp mới 19/7/2004
Quản lý dự án III
66 Nguyễn Văn Nam 20/11/1982 040274686 Giám sát công trình DD & CN II DIB- Điện Biên Cấp mới 07/3/2018
Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước II
Định giá xây dựng II
67 Nguyễn Nhật Hà 6/11/1978 017076715 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III DIB- Điện Biên Cấp mới 9/7/2009
68 Bùi Văn Cảnh 14/9/1990 040423589 Định giá xây dựng III DIB- Điện Biên Cấp mới 8/11/2008
Quản lý dự án II Cấp mới
Giám sát công trình DD & CN III Chuyển đổi
69 Lường Văn Nghĩa 15/7/1981 040273813 Giám sát  công trình NN&PTNT III DIB- Điện Biên Chuyển đổi 23/11/2015
Định giá xây dựng II Cấp mới
Quản lý dự án III Cấp mới
Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
70 Trần Trọng Anh 26/6/1986 040308327 Thiết kế kết cấu công trình DD & CN III DIB- Điện Biên Cấp mới 01/3/2004
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III Cấp mới
Định giá xây dựng II Cấp mới
71 Đinh Văn Cường 19/10/1982 040246323 Định giá xây dựng II DIB- Điện Biên Cấp mới 22/12/2016
Khảo sát địa hình II Cấp mới
Quản lý dự án III Cấp mới
72 Đỗ Văn Ngọn 15/12/1981 040830393 Khảo sát địa hình III DIB- Điện Biên Cấp mới 25/5/2016
Quản lý dự án III Cấp mới
73 Thiều Chí Phúc 16/9/1985 040829709 Định giá xây dựng III DIB- Điện Biên Cấp mới 09/10/2015
Thiết kế công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
Thiết kế công trình cầu III Cấp mới
74 Lê Trung Kiên 25/9/1975 040227686 Quản lý dự án II DIB- Điện Biên Cấp mới 21/5/2009
75 Nguyễn Văn Sự 22/12/1985 151427887 Giám sát công trình giao thông đường bộ II DIB- Điện Biên Cấp mới 01/6/2010
76 Nguyễn Đình Duyến 15/01/1989 172988485 Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước III DIB- Điện Biên Cấp mới 14/7/2004
77 Dương Minh Châu 26/8/1985 040301887 Giám sát công trình giao thông đường bộ III DIB- Điện Biên Cấp mới 17/4/2013
  Giám sát công trình DD & CN III Cấp mới
78 Trinh Trung 29/7/1983 001083014073 Quản lý dự án II DIB- Điện Biên Cấp mới 25/02/2016
79 Vũ Văn Hoàng 10/7/1990 040387034 Giám sát công trình DD & CN III DIB- Điện Biên Cấp mới 19/11/2007
Giám sát công trình giao thông đường bộ III Cấp mới
80 Lê kim pho 01/9/1990 186885371 Quản lý dự án III DIB- Điện Biên Cấp mới 16/10/2010
Định giá xây dựng III Cấp mới
Giám sát công trình giao thông cầu đường III chuyển đổi

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Thông báo Sở Xây dựng ban hành các quyết định 119/QĐ-SXD và 145/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tổ chức đợt 15+16 năm 2019
 • Thông báo kết quả kiểm tra bổ sung năng lực thực hiện các phép thử Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 767
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 ngày 05/01/2019
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 ngày 11/10/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 ngày 13/9/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 ngày 14/8/2018
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 ngày 20/7/2018
 • Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 ngày 21/6/2018
 • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập đồ án Dự án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh