Thông báo Kết luận thanh tra số 491/KL-SXD ngày 23/3/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng đối với dự án đầu tư Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên

Thời gian đăng: 3/28/2022 3:58:07 PM

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ XÂY DỰNG

Số:          /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Điện Biên, ngày        tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên

          Ngày 23/3/2022, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số   491/KL-SXD về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên. Thực hiện Khoản 2 Điều 47 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Giám đốc Sở Xây dựng thông báo kết luận thanh tra như sau:

I. Nội dung thanh tra

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành xây dựng bao gồm: thanh tra trình tự hồ sơ pháp lý và thanh tra hiện trường thi công công trình Trụ sở làm việc trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên.

II. Kết luận thanh tra số 491/KL-SXD ngày 23/3/2022

1. Những mặt làm được

Quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án đã khắc phục những khó khăn về nguồn vốn bố trí cho dự án chưa kịp thời, chưa đảm bảo đầu tư 1 lần đồng bộ theo yêu cầu. Hạ tầng theo quy hoạch chưa thực hiện được, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác thi công; đơn vị thi công đã chủ động ứng vốn để thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu đã chủ động rà soát, bóc tách giảm trừ một số khối lượng công việc xây lắp theo thực tế cắt giảm kinh phí đầu tư cho nhà nước. 

Công trình bàn giao đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu diện tích làm việc, công năng sử dụng theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng được giao.

2. Những mặt còn tồn tại

- Đối với công tác thực hiện, nghiệm thu thanh toán chi phí khảo sát địa chất, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nội dung nhật ký khoan khảo sát địa chất do đơn vị tư vấn lập, giám sát của chủ đầu tư ký xác nhận còn không đúng quy định. Công tác nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn khảo sát địa chất còn chưa đúng thực tế. Công tác lập dự toán một số chi phí như: chi phí thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán … còn áp dụng không đúng theo quy định.

- Đối với công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: chưa phát hiện ra những tồn tại đối với một số chi phí như: chi phí thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán, chi phí quản lý dự án … do đơn vị tư vấn lập không đúng quy định.

- Đối với công tác thi công xây lắp, quản lý chất lượng, nghiệm thu thanh toán: Công tác nghiệm thu, thanh toán một số khối lượng công việc xây lắp thi công còn chưa đúng thực tế.

- Đối với công tác giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:Quá trình nghiệm thu vẫn còn một số khối lượng công việc xây dựng nghiệm thu chưa đúng thực tế.

- Đối với công tác quản lý điều hành dự án: Chủ đầu tư chưa cập nhật để phê duyệt lại giá gói thầu xây lắp + thiết bị theo quy định, dẫn đến giá phê duyệt không sát giá thực tế. Công tác kiểm tra, rà soát nội dung đầu tư còn chưa sát nhu cầu thực tế dẫn đến dự án phải nhiều lần lập điều chỉnh, bổ sung phát sinh, gia hạn thời gian thi công. Công tác văn thư, lưu trữ còn thực hiện chưa đúng quy định. Công tác nghiệm thu, thanh toán chi phí quản lý dự án, khảo sát địa chất, xây lắp còn chưa đúng chế độ chính sách, thực tế. Thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng còn chậm.

3. Nguyên nhân tồn tại

3.1. Nguyên nhân khách quan:

- Tổng mức đầu tư bố trí cho dự án hạn hẹp (sử dụng trong phần dự phòng 10% vốn đầu tư trung hạn), chưa kịp thời, dẫn đến chưa đảm bảo đầu tư 1 lần đồng bộ theo yêu cầu sử dụng; dự án phải lập thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

- Việc bố trí vốn cho dự án, hạ tầng theo quy hoạch chưa thực hiện được, dịch bệnh Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi công (viên chức và công nhân lao động bị mắc covid - 19 phải nghỉ, tạm dừng thi công; một số vật liệu và máy phải nhập khẩu ...) nên ảnh hưởng đến nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

3.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Việc hiểu và vận dụng các văn bản liên quan đến lập tổng mức đầu tư và chi phí khác của đơn vị tư vấn trong lập dự toán chưa đầy đủ dẫn đến còn thiếu xót, áp dụng chưa đúng.

- Khối lượng công tác xây lắp nhiều, dẫn đến việc kiểm soát khối lượng giữa dự thầu và thực tế thi công, nghiệm thu đề nghị thanh toán còn thiếu sót. Một số đơn vị, cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện dự án chưa hết trách nhiệm dẫn đến một số tồn tại (nêu tại mục 2).

4. Trách nhiệm đối với tồn tại

Để xảy ra các tồn tại (nêu trên), trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn khảo sát địa chất, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đơn vị thi công xây lắp và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng lĩnh vực cụ thể. 

III. Kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các tồn tại, sai phạm

1. Kiến nghị về công tác quản lý

Yêu cầu chủ đầu tư (Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ khối lượng, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo Phụ lục III, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

2. Kiến nghị xử lý về kinh tế

Yêu cầu chủ đầu tư (Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên) và các đơn vị có liên quan xử lý số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 144.750.000 đồng (phụ lục số 01 kèm theo) như sau:

- Chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc, nộp ngân sách nhà nước số tiền là 13.823.000 đồng (trong đó: chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư là 2.627.000 đồng; chi phí khảo sát địa chất của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng A&T là 11.196.000 đồng). Phối hợp với các đơn vị liên quan giảm trừ khi quyết toán hoàn thành công trình số tiền là 130.927.000 đồng (trong đó: chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư là 77.700.000 đồng; chi phí thẩm định của Sở Xây dựng là 26.325.000 đồng; chi phí tư vấn giám sát của Công ty TNHH Xuân Trường Điện Biên là 11.865.000 đồng; chi phí gói thầu xây lắp của Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết là 15.037.000 đồng).

- Các đơn vị tư vấn khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, thi công xây lắp công trình có trách nhiệm chấp hành và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương xử lý các sai phạm về kinh tế qua thanh tra.

3. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm

- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên, Phòng Quản lý xây dựng và các đơn vị tham gia thực hiện dự án, căn cứ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (phụ lục số 02 kèm theo): Tổ chức rút kinh nghiệm các tồn tại đã được chỉ ra qua thanh tra, qua đó phát huy những mặt đã làm được, khắc phục và hạn chế những tồn tại để thực hiện dự án khác tốt hơn.

- Các đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, thi công xây lắp phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về những tồn tại theo đúng nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết.

IV. Các yêu cầu xử lý sau thanh tra

 1. Chủ đầu tư (Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên) và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra theo quy định Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng.
 2. Giao Thanh tra Sở Xây dựng giám sát, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.

Trên đây là Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biêncủa Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên (để thực hiện);

- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết; Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng A & T; Công ty TNHH Xuân Trường Điện Biên (để thực hiện);

- Phòng Quản lý xây dựng (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên (để công bố 05 ngày liên tục);

- Lưu: VT, Hồ sơ ĐTTra2836.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong


Phụ lục số 01

TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ

(Kèm theo Thông báo kết luận thanh tra số:           /TB-SXD ngày      tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng)

STT

Cơ quan/tổ chức/Đơn vị/cá nhân vi phạm

Nội dung vi phạm

Tổng giá trị vi phạm

Kiến nghị xử lý

Ghi chú

Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (Tr.đ)

Đất (m2)

Kiến nghị thu hồi

Xuất toán

Giảm trừ quyết toán

Xử lý khác

Về ngân sách nhà nước

Về cơ quan, tổ chức, đơn vị (Không phải NSNN)

Tiền (Tr.đ)

Nhà, đất (m2)

Tiền (Tr.đ)

Nhà, đất (m2)

Tiền (Tr.đ)

Tiền (Tr.đ)

Tiền (Tr.đ)

Đất (m2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng A & T

Nghiệm thu, thanh toán chi phí khảo sát địa chất công trình chưa đúng chế độ chính sách.

11,196

11,196

 

 

 

2

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết

Nghiệm thu, thanh toán giá trị gói thầu xây lắp chưa đúng thực tế.

15,037

15,037

 

 

 

3

Công ty TNHH Xuân Trường Điện Biên

Giảm trừ giá trị chi phí giám sát theo % giá trị khối lượng xây lắp không thi công, nghiệm thu không đúng thực tế.

11,865

11,865

 

 

 

4

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên

Chi phí quản lý dự án thẩm định duyệt không đúng chế độ chính sách; giảm trừ theo % giá trị khối lượng xây lắp không thi công, nghiệm thu không đúng thực tế.

80,327

2,627

77,700

 

 

 

5

Sở Xây dựng

Chi phí thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán duyệt không đúng chế độ chính sách.

26,325

26,325

 

 

 

Tổng cộng:

144,750

13,823

-

-

-

-

130,927

       -    

       -    

 

 

Phụ lục số 02

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Thông báo kết luận thanh tra số      /TB-SXD ngày       tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng)

STT

Tên tổ chức/cá nhân vi phạm

Nội dung vi phạm

Kiến nghị xử lý trách nhiệm

Ghi chú

Hành chính

Chuyển cơ quan công an

Chuyển cơ quan chức năng khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

CÁ NHÂN

 

 

 

 

 

1

Ông Vũ Xuân Huy, Chuyên viên thẩm định phòng QLXD - Sở Xây dựng.

Thực hiện thẩm định một số chi phí như: thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán, quản lý dự án … chưa đúng chế độ chính sách theo quy định

x

 

 

 

2

Ông Trần Văn Quang, Viên chức phòng tư vấn xây dựng - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng.

Trực tiếp tham mưu, ký nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa chất, một số khối lượng công việc xây lắp chưa đúng thực tế

x

 

 

Thông báo số 01/TB-TTKĐ ngày 15/4/2019; số 02/TB-TTKĐ ngày 06/4/2020; 03/TB-TTKĐ ngày 05/8/2020

II

TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

1

Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên

Tồn tại liên quan đến công tác quản lý dự án, nghiệm thu thanh toán một số chi phí, công tác văn thư.

x

 

 

 

2

Phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng)

Công tác thẩm định dự toán một số chi phí chưa đúng quy định.

x

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh