Công khai các chỉ số về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Xây dựng

Thời gian đăng: 1/4/2022 7:58:15 AM

BÁO CÁO

Công tác Cải cách hành chính năm 2021

 

Căn cứ công văn số 160/SNV-CCHC ngày 19/3/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính quý, báo cáo năm; Công văn số 198/SNV-CCHC ngày 06/3/2015 của Sở Nội vụ về việc báo cáo triển khai công tác cải cách hành chính của các đơn vị. Sở Xây dựng tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, trên cơ sở Kế hoạch CCHC của tỉnh và các văn bản CCHC do Sở Nội vụ ban hành Sở Xây dựng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính số 29/KH-SXD ngày 06/01/2021, Kế hoạch 913/KH-SXD ngày 27/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 29/KH-SXD ngày 06/01/2021, Kế hoạch 46/KH-SXD ngày 08/01/2021. Nội dung của Kế hoạch đã cụ thể, chi tiết công tác chỉ đạo điều hành và các nhiệm vụ thuộc 6 lĩnh vực CCHC: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, trong đó ưu tiên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của đơn vị, tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tiếp nhận và trả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị với UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không còn phù hợp.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của cơ quan phụ trách lĩnh vực CCHC và  căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Xây dựng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Kế hoạch đề ra.

3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

Trong năm, Sở đã tham mưu nội dung kiểm tra công tác phân cấp quản lý nhà nước theo Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 đối với các lĩnh vực vực quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực Phát triển đô thị; lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch để Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu cho UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và công tác phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021.

Năm 2021, Sở đã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Kết quả, tháng 9/2021, Sở đã thành lập 01 đoàn kiểm tra cải cách hành chính và tổ chức kiểm tra tại 04/06 (đạt 67%) phòng chuyên môn và 01/02 (đạt 50%) đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, đoàn đã có báo cáo kết quả kiểm tra số 2128/BC-SXD ngày 21/10/2021, trong đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ giải pháp để chấn chỉnh nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính tại đơn vị trong thời gian tới.

4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Sở Xay dựng đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính lồng ghép trong Kế hoạch cải cách hành chính, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện tuyên truyền liên quan đến việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tuyên truyền tổ chức tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 tới cán bộ, công chức, viên chức.

Hình thức tuyên truyền tại đơn vị: Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định trình tự thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin.

Trong năm 2021, đã tổ chức được 02 hội nghị triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính ngành xây dựng và hội nghị tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong công tác cải cách hành chính và rà soát phân cấp trong thực hiện thủ tục hành chính của ngành xây dựng, đã thực hiện đúng và đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra, đơn vị đã tích cực thực hiện tuyên truyền, quán triệt việc giải quyết thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính ngành xây dựng. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp cơ quan, họp giao ban hàng tháng, công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo quan tâm quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

1.1. Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Trong năm 2021, Sở Xây dựng được giao tham mưu thực hiện 02 VBQPPL mới và 01 văn bản quy phạm pháp luật chuyển từ năm 2020 sang. Kết quả, đơn vị đã tham mưu thực hiện hoàn thành 03 văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh nhưng UBND tỉnh mới duyệt ban hành 02 văn bản cụ thể: Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định phân cấp, ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; còn 01 văn bản QPPL Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đã trình UBND tỉnh nhưng chưa được phê duyệt.

Đã xây dựng các Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Kết quả đã thực hiện tự kiểm tra, rà soát 18 văn bản QPPL, trong đó có 2 Nghị quyết của HĐND và 16 Quyết định của UBND; 16 văn bản còn hiệu lực toàn bộ và 2 văn bản hết hiệu lực 1 phần.

1.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 43/KH-SXD về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 252/KH-SXD về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021.... Các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đơn vị triển khai thực hiện đúng tiến độ và đã có báo cáo đầy đủ theo quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Đã tổ chức phổ biến, triển khai và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính số 29/KH-SXD ngày 06/01/2021, Kế hoạch 913/KH-SXD ngày 27/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 29/KH-SXD ngày 06/01/2021 và Kế hoạch 46/KH-SXD về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

2.1. Kiểm soát quy định TTHC

Trong năm 2021, thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh, đơn vị đã tổ chức rà soát 12 thủ tục hành chính, trong đó chủ trì thực hiện rà soát 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh và phối hợp rà soát 6 thủ tục hành chính cấp huyện, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh tổng hợp theo quy định. Kết quả rà soát, số TTHC kiến nghị giữ nguyên: 0 TTHC; số TTHC thôi không rà soát do văn bản QPPL quy định TTHC hết hiệu lực thi hành, đã được thống kê công bố mới theo văn bản QPPL hiện hành: 09 TTHC, đã được thống kê công bố bãi bỏ theo văn bản QPPL hiện hành: 03 TTHC.

2.2. Công bố, công khai TTHC

Công bố TTHC: Trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, đơn vị đã tham mưu trình UBND tỉnh công bố các danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng để thực hiện. Trong năm, Sở đã xây dựng 05 dự thảo Quyết định đề nghị UBND tỉnh công bố Danh mục Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực kiến trúc, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng và đã được UBND tỉnh công bố theo quy định.

Công khai TTHC: Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ sxddienbien.gov.vn và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Xây dựng theo đúng quy định; 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đều thực hiện tiếp nhận qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị là52 thủ tục: Trong đó lĩnh vực hoạt động xây dựng là 19   thủ tục; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng 05 thủ tục; lĩnh vực kinh doanh bất động sản 03 thủ tục; lĩnh vực nhà ở và công sở 14 thủ tục; lĩnh vực phát triển đô thị 10 thủ tục; lĩnh vực vật liệu xây dựng 01 thủ tục.

2.3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tiếp tục thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị theo quy định.

Trong năm đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 02 quyết định phê duyệt 30 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

2.4. Kết quả giải quyết TTHC

Tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả năm 2021 là: 665  hồ sơ, Trong đó:

+ Số thủ tục hành chính đã giải quyết: 654  hồ sơ.

+ Số thủ tục hành chính đang trong thời gian giải quyết: 11 hồ sơ.

+ Số thủ tục hành chính quá hạn: 0 hồ sơ.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2.5. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC.

Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2012 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Trong năm 2021, Sở Xây dựng nhận được phản ánh kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.Qua kiểm tra, xác minh Sở đã kỷ luật nghiêm 01 công chức do thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC, vi phạm quy chế làm việc của cơ quan.

Đã thực hiện niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức  bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW của ban chấp hành trung ương khóa XII. Sở đã xây dựng Kế hoạch về việc thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng năm 2022; Kế hoạch về kế hoạch biên chế công chức Sở Xây dựng năm 2022.

Đơn vị đã thực hiện rà soát biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và báo cáo việc sử dụng, kế hoạch biên chế người làm việc năm 2022. Ngày 08/11/2021 đơn vị đã báo cáo tổng kết thực hiện, quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

3.2. Thực hiện phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, CBCCVC

Thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức theo Quyết định 04/2010/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên. Việc thực hiện phân cấp đúng theo quy định của UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của người đứng đầu.

Đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trình Sở Nội vụ thẩm định.

 Ban hành Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 13/01/2021 Quyết định về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021.

Tính đến thời điểm 26/11/2021 tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở là: 69 người, trong đó: Công chức 36 người, viên chức: 28 người, Hợp đồng theo Nghị định 68 là: 05 người.

Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 2013/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh; văn bản số 360/SXD-VP ngày 17/3/2021 của Sở Xây dựng về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức Sở Xây dựng. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Xác định vị trí việc làm cơ cấu công chức, viên chức

Đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2021-2022, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021-2022 trình Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4.2.Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

-Về công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái:Trong  năm 2021 Sở Xây dựng không tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện tiếp nhận 01 công chức (Phó Giám đốc Sở), luân chuyển, điều động 05 công chức và 01 viên chức.

- Về công tác bổ nhiệm: đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ  đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 03 chức danh (Giám đốc Sở, Chánh văn phòng, phó trưởng phòng hạ tầng quản lý nhà và thị trường bất động sản) và thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm 02 chức danh (Giám đốc Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn; Phó trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng).

- Về chế độ chính sách: Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức hợp đồng theo Nghị định 68 theo quy định như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, hợp đồng cho cán bộ, công chức, viên chức; Đã thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đợt I năm 2021 cho 06 cán bộ, công chức, viên chức và đang tiếp tục lập danh sách xét nâng bậc lương thường xuyên đợt II năm 2021 cho 11 công chức, viên chức và nâng lương sớm cho 6 công chức, viên chức.

4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Trên cơ  sở Kế hoạch số 1624/KH-SXD ngày 11/11/2020 của Sở Xây dựng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (giai đoạn 2021-2025). Sở đã cử 02 cán bộ công chức tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, cử 02 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, cử 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, cử 05 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ đảm bảo an ninh, an toàn mạng, cử 02 công chức tham gia tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Trong năm 2021 Sở đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn: Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng; Hội nghị tập huấn phổ biến 03 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4.4. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trong năm thực hiện tinh giản 01 biên chế viên chức thuộc Trung tâm Quy hoạch Xây dựng đô thị và nông thôn; xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Từng bước đổi mới công tác đánh giá cán bộ, thực hiện nghiêm túc theo quy chế đánh giá cán bộ của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện.

5. Cải cách tài chính công

Thường xuyên phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý hành chính tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Chấp hành nghiêm các kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, 02/02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách như thực hiện thanh toán theo dịch vụ công trực tuyến qua mạng, sử dụng phần mềm kế toán và điều hành hoạt động trên hệ thống tdoffice.

Thực hiện công khai thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

Đã ban hành Quyết định 873/QĐ-SXD ngày 20/5/2021 về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công thực hiện chế độ tự chủ cho sát với tình hình nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả chi tài chính của cơ quan, đến ngày 30/8/2021 ban hành Quyết định 1743/QĐ-SXD về bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công thực hiện chế độ tự chủ cho sát với tình hình nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả chi tài chính của cơ quan.

6. Hin đại hoá hành chính

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Xây dựng đã ban hành và thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 số 2009/KH-SXD ngày 18/12/2020, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Đến nay 100% lãnh đạo sở triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ VBĐT đạt trên 95%, cán bộ công chức, viên chức được cấp tài khoản thư điện tử và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong xử lý công việc.

Rà soát, cung cấp thông tin mã định danh điện tử của Sở Xây dựng, cấp chứng thư số giai đoạn 2021-2025. Tổng số đơn vị được cấp 06 chứng thư số (03 lãnh đạo Sở, 02 lãnh đạo văn phòng và 01 kế toán).

Thường xuyên duy trì đều đặn công tác cập nhật lên mạng các thông tin, cập nhật lên Website phục vụ hoạt động điều hành, quản lý của đơn vị, triển khai có hiệu quả. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai thực hiện cung cấp 100% các thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, tuy nhiên sau một thời gian thực hiện vẫn có rất nhiều bất cập cấu hình luồng văn bản vẫn chưa được thống nhất, thủ tục hành chính của đơn vị phức tạp một thủ tục hành chính chia nhiều phòng ban thực hiện và nhiều mốc thời gian thực hiện khác nhau vì vậy ảnh hưởng đến việc cấu hình luồng, gây khó khăn trong việc thực hiện.

Triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc Tdoffice nhằm tiết kiệm về chi phí hành chính đồng thời phục vụ thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành tại Sở và các đơn vị trực thuộc, phát huy hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý văn bản. Cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ thống thông tin, tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế dần văn bản giấy tờ. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao thông qua phầm mềm theo dõi, chỉ đạo, sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6.2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI

Kết quả triển khai nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Sở trên Hệ thống một cửa, cổng dịch vụ công trực tuyến: Đơn vị đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật và cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh đối với 29 TTHC. Trong đó có 01 thủ tục mức độ 3 và 28 thủ tục mức độ 4.

Duy trì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích: trong năm 2021 đơn vị có 139 hồ sơ được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là  92hồ sơ, trong đó đã giải quyết 88hồ sơ, 04 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

6.3. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Hiện tại Sở Xây dựng đang triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan và tiếp tục duy trì, cải tiến, mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác cải cách hành chính thường xuyên được Lãnh đạo sở quan tâm, tạo điều kiện, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao về phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm, các phòng ban, đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, thường xuyên rà soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện để bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới các văn bản cũ không còn phù hợp theo đúng quy định.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Các thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, duy trì niêm yết công khai, minh bạch.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan được thực hiện tốt và từng bước nâng cao về số lượng và chất lượng.

- Việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị vẫn đang được triển khai hoạt động tốt.

2. Tồn tại, hạn chế

- Năng lực tham mưu của một số công chức, viên chức chưa đồng đều. Nhận thức của một số cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính chưa toàn diện, sâu sắc.

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa đa dạng; Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mặc dù đã có phát sinh hồ sơ song số lượng chưa nhiều, mới chỉ tập trung ở một số thủ tục đơn giản, chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Việc gửi hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn chưa được tổ chức, cá nhân nhiệt tình thực hiện do thủ tục hành chính khó, nhiều hồ sơ nặng, các tổ chức, cá nhân muốn trực tiếp ra nộp còn trao đổi các nội dung vướng mắc, băn khoăn trong hồ sơ.

- Hiện nay Sở Xây dựng đang thực hiện phương án tổ chức bộ máy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 13/3/2012.  Sau nhiều năm thực hiện Quyết định này không còn phù hợp với tình hình thực tế và chưa sát với quy định mới. Bên cạnh đó, do thực trạng từ các năm trước để lại nên đơn vị có 01 phòng chuyên môn (Thanh tra sở) có cơ cấu số lượng lãnh đạo vượt so với quy định.

- Công tác chuyển đổi vị trí công tác đã được thực hiện, tuy nhiên do đặc thù của ngành kỹ thuật, mỗi phòng là một lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nên việc chuyển đổi đòi hỏi phải có thời gian nghiêm cứu, kinh nghiệm công tác vì vậy phải chuyển đổi từ từ không thực hiện được đồng loạt.

- Nguồn kinh phí dành cho công tác cải cách hành chính còn hạn chế đặc biệt với một số nhiệm vụ cần được đầu tư trang thiết bị cho công tác hiện đại hóa vẫn chưa thực hiện được.

3. Giải pháp khắc phục

- Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời chỉ ra những ưu điểm khi thực hiện TTHC bằng dịch vụ này so với phương thức truyền thống là nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính có quy trình thực hiện đơn giản, thành phần hồ sơ không nhiều, số lượng thủ tục hành chính phát sinh trong năm nhiều để đề nghị Sở Thông tin truyền thông tích hợp lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định  tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trình Sở Nội vụ thẩm định.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá kết quả để làm cơ sở đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho phù hợp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục các tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm, kịp thời và có hiệu quả các vấn đề được người dân, tổ chức kiến nghị và các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

- Bố trí đủ kinh phí phục vụ cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị cho công tác hiện đại hóa hành chính.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  NĂM 2022

1. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

2. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền cải cách chính đến công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

3. Tăng cường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế, thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật.

4. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố các thủ tục hành chính, bãi bỏ hoặc thay thế các thủ tục hành chính hết hiệu lực, không còn phù hợp. Thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, số hóa các thủ tục hành chính, triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, quốc gia, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp tránh trường hợp chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

7. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức,  thực hiện nghiêm việc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

8. Tiếp tục thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, và kinh phí quản lý tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 141/2016/NĐ-CP, Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

9. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng TCVN theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

10. Đẩy mạnh việc chuyển đổi, sắp xếp vị trí làm việc của lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng, kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Đ.c Giám đốc (B/c);

- Lưu: VP, VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Phạm Đức Minh


Phụ lục

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SXD ngày         /11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)

 

 

STT

Nhiệm vụ cụ thể

 

Mục tiêu/Sản phẩm đầu ra cụ thể

Phòng, Đơn vị chủ trì

Các phòng, đơn vị  phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

 

I

Công tác chỉ đạo, điều hành

 

 

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của Sở

Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Sau khi có kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh

Chưa có kế hoạch CCHC của tỉnh

 

2

Xây dựng và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2021 (có nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính)

- Kế hoạch CCHC năm 2021 và tổ chức hội nghị triển khai toàn ngành.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tháng 01/2021

Kế hoạch CCHC số 29/KH-SXD, ngày 06/01/2021,Kế hoạch số 913/KH-SXD về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 29/KH-SXD ngày 27/5/2021

 

3

Kiểm tra CCHC đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

- Kế hoạch kiểm tra công  tác CCHC với tối thiểu 50% các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Báo cáo kết quả

Văn phòng,  Thanh tra

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Quý III/2021

Kế hoạch số 1817/KH-SXD ngày 09/9/2021, báo cáo số 2128/BC-SXD ngày 21/10/2021

 

 

4

Tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2020 của Sở Xây dựng

- Báo cáo chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Theo yêu cầu của Tỉnh

Báo cáo 149/BC-SXD, ngày 29/01/2021, báo cáo 431/BC-SXD ngày 26/3/2021

 

5

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2020

- Thực hiện điều tra khi có yêu cầu

Phòng CCHC Sở Nội vụ

Văn phòng

Theo chương trình của Sở Nội vụ

Đơn vị đã lập danh sách CB,CC,VC thực hiện điều tra xác định chỉ số CCHC tại văn bản số 1587/SXD-VP, ngày 05/11/2020

 

6

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC quý, 6 tháng, năm 2021

- Báo cáo cải cách hành chính quý I, 6 tháng, quý III, năm 2021

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Theo quy định của Sở Nội vụ

Báo cáo số 302/BC-SXD ngày 09/3/2021 báo cáo quý I , BC số 1050/BC-SXD ngày 09/6/2021;  BC số 1816/BC-SXD ngày 09/9/2021; đang thực hiện báo  năm 2021

 

II

Cải cách thể chế

 

 

 

 

 

1

Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 và tổ chức thực hiện.

- Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện;

- Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật (nếu có).

Thanh tra

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

- Kế hoạch ban hành trước ngày 30/1/2021.

- Báo cáo trước ngày 10/12/2021

- Kế hoạch số 43/KH-SXD, ngày 08/1/2021 về theo dõi thi hành PL.

- Kế hoạch số 252/KH-SXD, ngày 24/2/2021 về theo dõi thi hành PL trong lĩnh vực trọng tâm.

- Kế hoạch số 158a/KH-SXD, ngày 29/1/2021 về quản lý thi hành PL.

 

2

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của ngành xây dựng, kết quả xử lý sau rà soát, hệ thống hóa.

- Kế hoạch kiểm tra, rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật do ngành tham mưu ban hành.

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL.

Thanh tra

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Thường xuyên

- Kế hoạch số 44/KH-SXD ngày 28/01/2021; Báo cáo 2404/SXD-TTr ngày 18/11/2021

 

 

3

Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL năm 2021

- Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do ngành tham mưu ban hành.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, văn bản VBQPPL.

Thanh tra

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Thường xuyên

- Kế hoạch số 44/KH-SXD ngày 28/01/2021; Báo cáo 2404/SXD-TTr ngày 18/11/2021

 

 

 

4

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2121: Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện

- Nghị quyết số 01/NQ-CP phòng kinh tế xây dựng chủ trì thực hiện.

- Nghị quyết 02/NQ-CP  Văn phòng chủ trì thực hiện

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

- Báo cáo tình hình thực hiện 01/NQ-CP  trước ngày 20 hàng tháng.

- Báo cáo tình hình thực hiện 02/NQ-CP  trước ngày 30/6 và trước 31/12

Báo cáo 385/BC-SXD ngày 19/3/2021; Báo cáo 634/BC-SXD ngày 22/4/2021; Báo cáo 876/BC-SXD ngày 20/5/2021; Báo cáo 1133/BC-SXD ngày 17/6/2021; Báo cáo 1649/BC-SXD ngày 20/8/2021; Báo cáo 1886/BC-SXD ngày 20/9/2021; Báo cáo 2124/BC-SXD ngày20/10/2021; Báo cáo 2434/BC-SXD ngày 19/11/2021

 

III

Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

 

1

Ban hành, triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn  thuộc Sở.

- Kế hoạch ban hành trong tháng 1/2021.

- Báo cáo trước ngày 20 của tháng cuối quý

- Kế hoạch số 46/KH-SXD, ngày 08/01/2021.

- Báo cáo 372/BC-SXD ngày 18/03/2021

- Báo cáo 1116/BC-SXD ngày 17/6/2021

- Báo cáo 1874/BC-SXD ngày 17/9/2021

 

2

Ban hành, triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

- Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn  thuộc Sở.

- Kế hoạch ban hành trước 31/01/2021.

- Báo cáo trước ngày 15/9/2021

- Kế hoạch số 136/KH-SXD, ngày 26/01/2021;

- Báo cáo 1590/BC-SXD ngày 13/8/2021

 

 

3

Đôn đốc các phòng chuyên môn rà soát các TTHC để xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc phạm vi chức năng  quản lý ngành xây dựng.

Quyết định  của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Được công bố danh mục TTHC theo Quyết định 652/QĐ-UBND ngày 04/5/2021; QĐ 763/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; QĐ số 1252/QĐ-UBND ngày 15/7/2021; QĐ số 1702/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; QĐ số 1764/QĐ-UBND ngày 29/9/2021

 

4

Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng  trên cổng thông tin điện tử sxddienbien.gov.vn và tại bộ phận tiếp nhận TTHC của Sở Xây dựng.

100% các TTHC đã được công khai đầy đủ.

- Báo cáo kết quả thực hiện

Ban biên tập trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Thường xuyên

Thực hiện công khai, đầy đủ, đúng quy định.

 

5

Tổ chức thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính.

Báo cáo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Trong 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị có nhận được phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính qua kiểm tra, xác minh Sở đã kỷ luật nghiêm 01 công chức do thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC.

 

6

Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Đã thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là 139  hồ sơ

 

7

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện.

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Đã tổ chức triển khai thực hiện

 

 

8

Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

- Lồng ghép trong Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Sở Xây dựng.

- Kết luận kiểm tra và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Văn phòng, Thanh Tra

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Theo kế hoạch kiểm tra

- Kế hoạch số 136/KH-SXD, ngày 26/01/2021;

- Báo cáo 1590/BC-SXD ngày 13/8/2021

 

 

IV

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 

 

 

1

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở

Quyết định; báo cáo kết quả

Ban Giám đốc; Văn phòng

Các phòng chuyên môn

Thường xuyên

Đơn vị đã rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP (đã trình Sở Nội Vụ).

 

2

Tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị trực thuộc.

Quyết định, văn bản hướng dẫn, báo cáo kết quả

Ban Giám đốc; Văn phòng

các đơn vị trực thuộc Sở

Thường xuyên

Đơn vị đã rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP

 

 

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế.

- Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc.

- Báo cáo kết quả

Văn phòng

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thường xuyên

Tờ trình 545/TTr-SXD ngày 09/4/2021 trình phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đợt II năm 2021.

 

V

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 

 

1

Tiếp tục tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được duyệt (nếu có).

- Quyết định tuyển dụng

- Báo cáo

Văn phòng

- Các Phòng CM, đơn vị trực thuộc  Sở.

- Sở Nội Vụ

Thường xuyên

Không có

 

2

Xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và báo cáo kết quả.

- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2021.

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Văn phòng

- Các Phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thường xuyên

Đã ban hành kế hoạch 1624/KH-SXD ngày 11/11/2020

 

 

3

Thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm trước thời hạn

Quyết định

Văn phòng

- Các Phòng CM, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Năm 2021

Đã thực hiện nâng lương đợt I năm 2021 và đang tổng hợp danh sách nâng lương đợt II năm 2021

 

4

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng về công tác CCHC

Danh sách cử

Văn phòng

Các Phòng CM, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Năm 2021

Đã cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn về CCHC

 

5

Cử cán bộ công chức tham gia các kỳ thi nâng ngạch công chức; xét thăng hạng viên chức

Danh sách cử và hồ sơ cán bộ

Văn phòng

- Các Phòng CM, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Năm 2021

Đã triển khai cử các công chức tham gia thi nâng ngạch

 

6

Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Báo cáo đánh giá phân loại

Văn phòng

- Các Phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Quý  IV/2021 và quý I/2022

Đang tổ chức họp xét đánh giá, phân loại

 

7

Triển khai bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức, viên chức.

Công văn thực hiện

Văn phòng

- Các Phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thường xuyên

Đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2021-2022 số 2029/ĐA-SXD ngày 08/10/2021, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021-2022.

 

VI

Cải cách tài chính công

 

 

 

 

1

Tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP

Báo cáo thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm năm 2021

Văn phòng

- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở.

Quý I/2022

Đang thực hiện thường xuyên

 

 

2

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ

Văn phòng

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Thường xuyên

Đang thực hiện thường xuyên

 

 

3

Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách

Báo cáo

Văn phòng

- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Thường xuyên

 

VII

Hiện đại hóa nền hành chính

 

 

 

1

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành qua mạng.

- Kế hoạch ứng dụng CNTT;

- Báo cáo kết quả thực hiện;

Văn phòng

- Các phòng chuyên môn  thuộc Sở.

Thường xuyên

Đã ban hành kế hoạch 2009/KH-SXD ngày 18/12/2020; Báo cáo 1472/BC-SXD ngày 28/7/2021

 

2

Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ; từng bước gắn ứng dụng công nghệ thông tin trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Văn phòng

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

 

Báo cáo trước ngày 31/12/2021

Đã ban hành Quyết định mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021 số 200/QĐ-SXD ngày 04/02/2021; Báo cáo số 2339/BC-SXD, ngày 12/11/2021.

 

3

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4.

Báo cáo kết quả triển khai.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Trong năm 2021 phát sinh được 92 HS, đã giải quyết 88 HS, 04 hs đang trong thời gian giải quyết.

 

4

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan.

 

Phấn đấu 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 4, Tích hợp, cung cấp tối thiểu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên dịch vụ công của tỉnh.

Văn phòng

Các phòng, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính

Thường xuyên

Đã triển khai cung cấp đối với 28 TTHC mức độ 4, 01 TTHC mức độ 3.

 

5

Phối hợp xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh

Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh

Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Thường xuyên

 

6

Thực hiện các quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ BCCI

Tiếp tục triển khai kế hoạch số 1788/KH-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Thường xuyên

Trong năm 2021đã trả kết quả được 139 hồ sơ qua BCCI.

 

VIII

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

 

 

 

1

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cử cán bộ một cửa tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Trong năm 2021

Thường xuyên thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng

 

2

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Duy trì thực hiện các quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Văn phòng

Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Trong năm 2021

Duy trì thực hiện tốt, hàng tháng đều có báo cáo.


BIỂU THỐNG KÊ DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2021.

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-SXD, ngày     /11 /2021 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)

STT

Lĩnh vực

Tổng số TTHC tiếp nhận

Tổng số TTHC giải quyết

Tổng số TTHC không hợp lệ

Tổng số TTHC đang  trong thời  gian giải quyết

Tổng số TTHC quá hạn giải quyết

Lý do quá hạn giải quyết

Giải pháp khắc phục

Ghi chú

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC không qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Lĩnh vực quản lý hoạt động XD

 

551

 

541

 

0

 

10

 

0

 

 

 

 

TTHC lĩnh vực này đều qua bộ phận một cửa

 

2

Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình XD

 

109

 

109

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

3

Lĩnh vực kinh doanh BĐS

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

4

Lĩnh vực nhà ở và công sở

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

5

Lĩnh vực Quy hoạch, kiến trúc

 

01

 

01

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

6

Lĩnh vực vật liệu xây dựng

 

04

 

03

 

0

 

01

 

0

 

 

 

 

Tổng: 6 (lĩnh vực)

 

665

 

654

 

0

 

11

 

0

 

 

 

 

 

 

Biểu số 07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
Kỳ báo cáo: Năm 2021
(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)
- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
- Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
Đơn vị tính: TTHC, %.
STT Lĩnh vực Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương TTHC được thực hiện theo
CCMC, MCLT
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo CCMC, MCLT được ban hành
Tổng số TTHC Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Tổng số TTHC Tại BPMC cấp tỉnh Tại BPMC cấp huyện Tại BPMC cấp xã Tổng số quy trình Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã
(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+
(10)
(8) (9) (10) (11)=(12)+(12)+(13) (12) (13) (14)
1 Lĩnh vực quản lý Hoạt động XD 27 19 8   27 19 8   14 10 4  
2 Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình XD 5 5     5 5     3 3    
3 Lĩnh vực kinh doanh BĐS 3 3     3 3     1 1    
4 Lĩnh vực nhà ở và công sở 15 14     15 14     5 5    
6 Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc 13 10 3   13 10 3   7 6 1  
7 Lĩnh vực vật liệu xây dựng 1 1     1 1     1 1    
CỘNG 64 52 11 0 64 52 11 0 31 26 5 0
Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ (PAKN) Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng
VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh Điện Biên (Phòng Kiểm soát TTHC)
TẠI SỞ XÂY DỰNG NĂM 2021
(Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/12/2021)
TT Ngành, lĩnh vực có phản ánh kiến nghị Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN Số PAKN đã xử lý được đăng công khai
Tổng số  Theo nội dung Theo thời điểm tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý
Tổng số Theo nội dung Theo thời điểm tiếp nhận Tổng số Hành vi hành chính Quy định hành chính
Hành vi hành chính Quy định hành chính Từ kỳ trước Trong kỳ Hành vi hành chính Quy định hành chính Từ kỳ trước Trong kỳ
1 2 3=4+5=6+7 4 5 6 7 8=9+10=11+12 9 10 11 12 13=14+15 14 15 16
1 Quản lý hoạt động xây dựng 1 1     1 1 1     1       1
2 Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình XD                            
3 Lĩnh vực kinh doanh BĐS                            
4 Lĩnh vực nhà ở và công sở                            
5 Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc                            
6 Lĩnh vực vật liệu xây dựng                            
  Tổng số 1 1     1 1 1     1       1
Biểu số 07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
Kỳ báo cáo: Năm 2021
(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)
- Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
- Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
Đơn vị tính: TTHC, %.
STT Lĩnh vực Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương TTHC được thực hiện theo
CCMC, MCLT
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo CCMC, MCLT được ban hành
Tổng số TTHC Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Tổng số TTHC Tại BPMC cấp tỉnh Tại BPMC cấp huyện Tại BPMC cấp xã Tổng số quy trình Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã
(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+
(10)
(8) (9) (10) (11)=(12)+(12)+(13) (12) (13) (14)
1 Lĩnh vực quản lý Hoạt động XD 27 19 8   27 19 8   14 10 4  
2 Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình XD 5 5     5 5     3 3    
3 Lĩnh vực kinh doanh BĐS 3 3     3 3     1 1    
4 Lĩnh vực nhà ở và công sở 15 14     15 14     5 5    
6 Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc 13 10 3   13 10 3   7 6 1  
7 Lĩnh vực vật liệu xây dựng 1 1     1 1     1 1    
CỘNG 64 52 11 0 64 52 11 0 31 26 5 0
Biểu số II.08/VPCP/KSTT - Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
- Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
Kỳ báo cáo: Năm 2021 (Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)
  Đơn vị tính: Hồ sơ TTHC
STT Lĩnh vực DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4 Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia (có=1; không=0)
Được giao Đã triển khai Số lượng hồ sơ phát sinh Được giao   Số lượng hồ sơ phát sinh
Đã triển khai
 
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A DVCTT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO  
B DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI
II CẤP TỈNH           95 tổng có 99 hs phát sinh, đã giải quyết 95
1 Lĩnh vực quản lý Hoạt động XD           93  
1.1 Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III        x 29 1
1.2 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III        x x 59 1
1.3 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III        x x 2 1
1.4 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III       x 2 1
1.5 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án        x x 1 1
1.6 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công  trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án        x x  0 1
1.7 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án        x x 1
1.8 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình  trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án        x x 1
1.9 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình  trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án        x x  0 1
1.10 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án        x x  0 1
2 Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng           0  
2.1 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C       x x 0 1
2.2 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C       x x 0 1
2.3 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.       x x 0 1
3 Lĩnh vực kinh doanh bất động sản           0  
3.1 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản       x x 0 1
3.2 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)       x x 0 1
3.3 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư       x x 0 1
4 Lĩnh vực nhà ở và công sở           0  
4.1. Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)       x x 0 1
4.2 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư       x x 0 1
4.3 Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư       x x 0 1
4.4 Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP       x x 0 1
4.5 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP       x x 0 1
4.6 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trồng trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước       x x 0 1
4.7 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước        x x 0 1
5 Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc           0  
5.1 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.  x x     0 1
5.2 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh       x x 0 1
5.3 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc       x x 0 1
5.4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)       x x 0 1
5.5 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc       x x 0 1
6 Lĩnh vực Vật liệu xây dựng           2  
6.1 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng       x x 2 1

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh