Quy trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng (áp dụng với đồ án mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)

Thời gian đăng: 12/10/2014 10:15:11 AM

<html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n </body>\r\n</html>

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n -Trình tự thực hiện:

\r\n
\r\n

\r\n Bước 1- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

\r\n

\r\n Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng Điện Biên (898, Đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

\r\n

\r\n - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

\r\n

\r\n  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

\r\n

\r\n  + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

\r\n

\r\n Bước 3- Giai đoạn 1 (thẩm định tại Sở Xây dựng):

\r\n

\r\n Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng (KTQHXD) nghiên cứu hồ sơ, phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung yêu cầu bổ sung (nếu có) về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho chủ đầu tư dự án biết và thực hiện (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).

\r\n

\r\n - Sau khi nghiên cứu phòng KTQHXD trình Lãnh đạo Sở cho mở hội nghị thẩm định, Lãnh đạo Sở chủ trì hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch đô thị với sự tham gia của các ngành liên quan và địa phương có đô thị.

\r\n

\r\n - Căn cứ kết quả hội nghị phòng soạn thảo văn bản theo hướng sau:

\r\n

\r\n  + Nếu hồ sơ phải hiệu chỉnh, phòng soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở thông báo kết quả hội nghị để chủ đầu tư dự án và tư vấn hiệu chỉnh hồ sơ, nộp về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

\r\n

\r\n  + Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì phòng soạn thảo tờ trình để Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh; đồng thời gửi kết quả thẩm định cho chủ đầu tư qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.

\r\n

\r\n  - Giai đoạn 2 (UBND tỉnh phê duyệt):

\r\n

\r\n + Sở Xây dựng chuyển tờ trình, dự thảo quyết định và một bộ hồ sơ quy hoạch sang Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt.

\r\n

\r\n + Nếu thấy cần thiết UBND tỉnh mở hội nghị xét duyệt đồ án quy hoạch, mời các ngành và địa phương tham gia, Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định đồ án sau khi chủ đầu tư và tư vấn báo cáo, các ngành tham gia ý kiến, căn cứ kết quả hội nghị, UBND tỉnh ra thông báo kết luận hội nghị xét duyệt.

\r\n

\r\n  + Sau khi hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch (qua đường bưu chính) cho Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan.

\r\n

\r\n  + Sau khi nhận được kết quả phê duyệt đồ án quy hoạch, chủ đầu tư và tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ bản vẽ theo nhiệm vụ được phê duyệt nộp về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Xây dựng.

\r\n

\r\n  + Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng để kiểm tra và đóng dấu đã thẩm định, viết thông báo thu lệ phí, chuyển hồ sơ bản vẽ và thông báo để trả cho chủ đầu tư. 

\r\n

\r\n Bước 4- Hồ sơ bản vẽ được trả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng theo bước sau:

\r\n

\r\n - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư đến bộ phận Kế toán nộp lệ phí.

\r\n

\r\n - Bộ phận Kế toán viết biên lai thu phí và lệ phí theo quy định, Chủ đầu tư nộp phí và nhận biên lai.

\r\n

\r\n - Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, trả hồ sơ cho người nhận, người nhận ký vào sổ giao nhận và trả kết quả.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n - Cách thức thực hiện:

\r\n
\r\n

\r\n Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng

\r\n
\r\n

\r\n - Thành phần hồ sơ:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Số lượng hồ sơ:

\r\n
\r\n

\r\n - Tờ trình đề nghị phê duyệt

\r\n

\r\n - Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo, các bản vẽ thu nhỏ in mầu và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định, các văn bản pháp lý có liên quan.

\r\n

\r\n + Đĩa CD ghi thuyết minh và hồ sơ quy hoạch

\r\n

\r\n + Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế đồ án quy hoạch

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 01 bộ

\r\n
\r\n

\r\n - Thời hạn giải quyết:

\r\n
\r\n

\r\n Thời gian thẩm định tại Sở Xây dựng là 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

\r\n
\r\n

\r\n - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n - Tổ chức

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sở Xây dựng tỉnh  Điện Biên

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Quyết định hành chính

\r\n
\r\n

\r\n -Phí, lệ phí (nếu có):

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch XD, mức thu: Theo quy định tại bảng số 12 Thông tư số 01/2013/TT-BXD 

\r\n
\r\n

\r\n -Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

\r\n
\r\n

\r\n Không

\r\n
\r\n

\r\n - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

\r\n
\r\n

\r\n - Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch của Chủ đầu tư; Nhiệm vụ, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hồ sơ quy hoạch đảm bảo theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ  và Điểm 2, mục II, phần IV của Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng.

\r\n

\r\n - Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch phù hợp theo  Chương 3, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ

\r\n
\r\n

\r\n - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

\r\n
\r\n

\r\n - Điều 9, Điều 11, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

\r\n

\r\n - Điểm 2, mục II, phần IV Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

\r\n

\r\n - Điều 5, Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 8/2/2013 về Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị  tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy hoạch;

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n \r\n

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Quy trình báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
 • Quy trình báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng
 • Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
 • Quy trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị (áp dụng đối với đồ án quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)
 • Quy trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (áp dụng đối với đồ án quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)
 • Quy trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị (áp dụng đối với đồ án quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)
 • Quy trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (áp dụng đối với đồ án quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch)
 • Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng lần 11 của một số tổ chức hoạt động tư vấn trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng
 • Thông báo năng lực hoạt động tư vấn xây dựng lần 10 của một số tổ chức hoạt động tư vấn trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng
 • Ban quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ mở gói thầu DB-02
 • 121-130 of 154<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh