Một số giải pháp khắc phục vướng mắc trong thực hiện Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công năm 2014

Thời gian đăng: 10/19/2016 3:27:40 AM

<html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n </body>\r\n</html>

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n ĐBP - Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2014 ra đời về cơ bản đã tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của các luật này vẫn tồn tại một số vướng mắc, chưa phủ kín hết hành lang pháp lý để tạo thuận lợi cho các đơn vị tham gia quá trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là quá trình chuẩn bị dự án và thẩm định dự án.

\r\n

\r\n Thứ nhất là các vướng mắc trong công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án có trách nhiệm giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trực thuộc các cơ quan này không có đầy đủ về bộ máy, nhân lực và chuyên môn để thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (ví dụ: UBND các xã, các đơn vị sự nghiệp công lập không có chuyên môn quản lý dự án đầu tư xây dựng…) nên phải thuê các đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc này dẫn tới các vướng mắc sau:

\r\n

\r\n Vướng mắc về việc chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Theo quy định tại Khoản 20, Điều 1, và Khoản 21, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì Luật Xây dựng chỉ điều chỉnh các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. Do đó, tại bước lập báo cáo chủ trương đầu tư, các công tác thường gặp như lập và phê duyệt đề cương, khảo sát sơ bộ, lên phương án thiết kế sơ bộ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư… chưa có cơ sở rõ ràng để tổ chức thực hiện.

\r\n

\r\n Tiếp theo là vướng mắc về chi phí cho quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện tại có quy định về chi phí này tại Điều 15, Luật Đầu tư công năm 2014 và Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, tuy nhiên tất cả đều được dẫn chiếu về Khoản 2, Điều 15, Luật Đầu tư công năm 2014 với nội dung như sau: “Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư của dự án”. Do vậy, cơ sở của định mức chi phí hoặc cơ sở để lập dự toán chi phí như vậy là chưa rõ ràng nên hầu hết các dự án được phê duyệt đều không ghi vốn cho các khoản, mục chi phí bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

\r\n

\r\n Một vướng mắc nữa là các đơn vị trực thuộc nêu trên không có kinh phí chi trả nên phụ thuộc các đơn vị tư vấn. Ngược lại thì các đơn vị tư vấn này cũng không chắc chắn rằng mình có được trả phí cho việc lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hay không, nên các ý tưởng chủ chốt của dự án hoặc là rất nghèo nàn hoặc là đã bị hướng theo các chủ ý khác. Dù vô tình hay hữu ý thì đến bước lập dự án, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, các đơn vị tư vấn này đều muốn được tiếp tục giao thực hiện để có chi phí bù vào bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã không được chi trả. Điều này dẫn đến sự không bình đẳng, phụ thuộc, ảnh hưởng tới chất lượng dự án do việc chủ đầu tư đều phải lựa chọn đơn vị tư vấn đã thực hiện ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư lập các bước tiếp theo của dự án.

\r\n

\r\n Thực tế cho thấy một số đơn vị đã nhận ra các vướng mắc này nhưng do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng nên chưa mạnh dạn đưa chi phí này vào tổng mức đầu tư. Hiện tại chỉ có một số bộ, ngành Trung ương đưa chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư vào tổng mức đầu tư của dự án. Do đó kiến nghị phải có hướng dẫn, quy định về các nội dung còn thiếu này, đảm bảo phủ kín các bước chuẩn bị, thực hiện, hậu đầu tư.

\r\n

\r\n Thứ hai là thời gian thẩm định chủ trương đầu tư. Hiện tại đã có quy định rất rõ ràng về thời hạn thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án. Tuy nhiên, không có quy định về khoảng thời gian trình báo cáo tối thiểu trước kỳ hạn cuối cùng để các đơn vị có liên quan tham gia thẩm định nên việc lập các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư luôn bị động, dồn nén vào cuối kỳ. Các nguyên nhân chính, gồm: Các cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư vướng mắc trong quá trình thuê tư vấn hoặc các cơ quan này không có chuyên môn về đầu tư xây dựng nên lúng túng, chậm trễ, thường gửi các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về đơn vị đầu mối và các đơn vị tham gia ý kiến rất muộn. Việc này kéo theo việc các cơ quan tham gia thẩm định không có đủ thời gian xem xét, chất lượng một số báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không tốt vì không thể tham mưu hết tất cả các mặt.

\r\n

\r\n Do đó, để tránh bị động khi thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cần phải có cơ chế, quy định về thời gian để các cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án phải trình trước kỳ hạn cuối trên đây một khoảng thời gian nhất định đủ để các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến. Từ đó nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức kiểm tra hiện trường đầy đủ, tăng tính khả thi của chương trình, dự án.

\r\n

\r\n Thứ ba là vướng mắc về thời gian thẩm định chương trình, dự án. Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, thời gian thẩm định dự án, thời gian thẩm định thiết kế xây dựng tối đa đã được quy định rất rõ ràng tại Điều 59 Luật Xây dựng, Điều 11 và Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên tại Khoản 1, Điều 55 và Khoản 2, Điều 56, Luật Đầu tư công năm 2014 nêu rõ: Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm là chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án. Điều này có thể dẫn tới một số hệ lụy: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư không cần thiết phải trình sớm để chương trình, dự án được thẩm định đủ thời gian theo quy định; thời gian trình thẩm định thường được dồn đến cuối kỳ hạn; các đơn vị tham gia thẩm định không có đủ thời gian tối thiểu để đề xuất, chỉnh sửa các nội dung dự án, làm giảm chất lượng dự án, phải điều chỉnh nhiều lần, thậm chí có dự án bị kết luận chưa khả thi vào thời điểm thẩm định; ủy ban nhân dân các cấp bị động trong quá trình phê duyệt. Các sở, ngành, địa phương bị động trong quá trình thẩm định, tham gia ý kiến.

\r\n

\r\n Do đó cần có quy định về thời gian tối thiểu dành cho công tác thẩm định, thúc đẩy các đơn vị được giao chủ đầu tư lập chương trình, dự án trình thẩm định đủ thời gian để các đơn vị có liên quan xem xét, đảm bảo dự án khả thi.

\r\n

\r\n Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

\r\n

\r\n Tác giả: Nguyễn Thành Phong, Phạm Duy Linh.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n \r\n

Báo Điện Biên Phủ

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức sinh hoạt chuyên đề các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để quán triệt, bổ sung các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số đối với các Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022
 • Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai việc hướng dẫn sử dụng và triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
 • Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024
 • Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
 • Hội nghị tập huấn phổ biến 03 thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Sở Xây dựng tổ chức hội nghị về tuyên truyền, phổ biến các thông tin trong cải cách hành chính công & rà soát, đề xuất phân cấp trong thực hiện tthc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng
 • Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Thông báo Về việc tổ chức lớp Tập huấn, phổ biến, hướng dẫn hiện Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn làm việc với Sở Xây dựng
 • 1-10 of 170<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh