Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

Thời gian đăng: 11/17/2016 4:26:22 AM

<html>\r\n <head>\r\n <title></title>\r\n </head>\r\n <body>\r\n </body>\r\n</html>

\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n

\r\n 4.1. Trình tự thực hiện:

\r\n

\r\n - Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên (số 898 đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, SĐT: 0230.3 829 272).

\r\n

\r\n - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

\r\n

\r\n + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn theo quy định giao cho người nộp hồ sơ.

\r\n

\r\n + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ bổ sung hoàn thiện.

\r\n

\r\n - Trên cơ sở hồ sơ do Chủ đầu tư trình, Sở Xây dựng tiến hành lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các đơn vị liên quan.

\r\n

\r\n - Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan Sở Xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

\r\n

\r\n - Sau khi hoàn thành việc thẩm định Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng nếu dự án đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản và thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

\r\n

\r\n 4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

\r\n

\r\n 4.3. Thành phần hồ sơ:

\r\n

\r\n - Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng.

\r\n

\r\n - Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng.

\r\n

\r\n - Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:

\r\n

\r\n + Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực).

\r\n

\r\n + Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao có chứng thực).

\r\n

\r\n + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao có chứng thực).

\r\n

\r\n - Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:

\r\n

\r\n + Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án.

\r\n

\r\n + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.

\r\n

\r\n + Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

\r\n

\r\n 4.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

\r\n

\r\n 4.5. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

\r\n

\r\n 4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản.

\r\n

\r\n 4.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

\r\n

\r\n - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Điện Biên.

\r\n

\r\n - Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

\r\n

\r\n 4.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án bất động sản của UBND tỉnh.

\r\n

\r\n 4.9. Phí, lệ phí: Không.

\r\n

\r\n 4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

\r\n

\r\n - Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án và đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án theo Mẫu số 05 và Mẫu số 06.

\r\n

\r\n - Báo cáo quá trình thực hiện dự án theo Mẫu số 07.

\r\n

\r\n - Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng theo Mẫu số 08.

\r\n

\r\n - Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án theo Mẫu số 09.

\r\n

\r\n - Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án theo Mẫu số 10.

\r\n

\r\n - Quyết định về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án) theo Mẫu số 11.

\r\n

\r\n (Sử dụng Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ)

\r\n

\r\n 4.11. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

\r\n

\r\n - Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

\r\n

\r\n - Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

\r\n

\r\n - Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

\r\n

\r\n - Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

\r\n

\r\n - Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

\r\n

\r\n - Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

\r\n

\r\n 4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

\r\n

\r\n - Điều 48 đến Điều 53, Luật Kinh doanh bất động sản số  66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

\r\n

\r\n - Điều 12, 13, 14, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

\r\n

\r\n - Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện có chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương./EditorUpload/files/m%E1%BA%ABu%20bi%E1%BB%83u(3).doc

\r\n \r\n

Nguồn tin:

Các tin tức khác:
 • VPUB - Tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Báo cáo phương án thi tuyển kiến trúc Đền thờ Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc công trình: Đền thờ các anh hùng liệt sỹ hi sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ.
 • Đoàn đại biểu Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng với 3 tỉnh bắc Lào
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 • Ngày 21/8/2018 tại Sở Xây dựng. Đoàn kiểm tra số 2 của UBND tỉnh Điện Biên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2018.
 • Kết quả kiểm tra điều kiện, năng lực của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên phủ từ Đồi E đến cầu trắng
 • Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.
 • 51-60 of 170<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 3373/BXD-GĐ
  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh