Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2020

Thời gian đăng: 5/4/2020 5:10:00 PM

Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2020.

Thời gian dự thi: Đợt 02 ngày 08/5/2020

Thời gian dự thi bắt đầu Từ: 07h

Địa điểm: Phòng thi sát hạch - Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 898, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Ghi chú: - Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang khẩu trang và đeo khẩu trang đúng quy định phóng chống dịch Covid-19

- Mang theo chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục dự thi tại phòng hành chính tổng hợp - Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng, "Trước khi thi đề nghị các thí sinh đối chiếu lại các thông tin đã khai trong đơn như: "Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, trình độ chuyên môn, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo"./.

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CẤP CCHN ĐỢT 02 NĂM 2020

Số TT Họ và tên Ngày sinh
DD/MM/YY
CMND
/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Hạng đăng ký
(I-II-III) 
Ghi chú
1 Nguyễn Sỹ Châu 19/8/1972 040224481 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
2 Nguyễn Anh Tuấn 24/11/1989 186328020 Cao đẳng xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
3 Nguyễn Văn Duẩn 28/3/1985 001085014232 Kỹ sư công trình thủy lợi Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Thiết kế công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Chuyển đổi
4 Đàm Vũ Hùng 10/10/1984 001084008847 Kỹ sư xây dựng cầu đường Khảo sát Địa hình II Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
5 Nguyễn Quỳnh Lương 02/4/1989 040356867 Kỹ sư kỹ thuật Môi trường đô thị Định giá xây dựng II Cấp mới
Quản lý dự án III Cấp mới
6 Nguyễn Văn Bút 21/2/1985 040497166 Kỹ sư công nghiệp phát triển nông thôn Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III Cấp mới
7 Nguyễn Thế Mạnh 12/11/1981 040245226 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Chuyển đổi
8 Hoàng Đình Mai 16/5/1989 040321966 Trung cấp xây dựng cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
9 Nguyễn Trọng Hùng 30/11/1986 131581454 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
10 Nguyễn Văn Sự 22/12/1985 151427887 Kỹ sư xây dựng đường bộ Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
11 Nguyễn Hoàng Long 08/06/1988 040354135 Kỹ sư dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
12 Vũ Trung Kiên 18/8/1986 040280781 Kỹ sư dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
13 Phạm Tùng Sơn 03/7/1987 131156181 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
14 Phan Doãn Chiến 14/10/1986 03406008902 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Chuyển đổi
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
15 Triệu Ngọc Tài 27/8/1993 040418295 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
16 Trần Thanh Hòa 17/2/1986 040321259 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
17 Hoàng Mạnh Hòa 02/4/1989 040371019 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát công trình NN&PTNT II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
18 Đào Thị Thanh 12/9/1990 040367324 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới
19 Nguyễn Bá Thuận 29/9/1992 151906343 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
20 Trần Minh Tuấn 01/5/1986 162749182 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
21 Hảng A Hử 08/09/1989 040394668 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
22 Trần Hữu Thi 12/6/1987 036087002370 Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế Công trình Giao thông III Cấp mới
23 Nguyễn Hồng Triệu 10/11/1980 131603970 Kỹ sư thủy lợi Khảo sát Địa chất công trình III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
24 Poòng Quốc Huy 01/7/1985 040266329 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
25 Hoàng Việt Chiến 05/04/1986 040297215 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
26 Trần Anh Tuấn 7/9/1980 040212989 Trung cấp xây dựng dân dụng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
27 Lù Anh Lưu 30/8/1992 040407940 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
28 Phạm Hồng Đức 26/10/1972 040313737 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Cấp mới
Giám sát Công trình Giao thông II Cấp mới
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Cấp mới
29 Phạm Đình Lâm 20/10/1984 040340200 Trung cấp xây dựng dân và công nghiệp Giám sát Công trình Giao thông III Chuyển đổi
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
30 Lê Văn Học 08/05/1979 001079005160 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II Chuyển đổi
Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
Giám sát công trình NN&PTNT III Cấp mới
31 Lê Đức Vinh 24/01/1990 168225738 Trung cấp khảo sát địa hình Giám sát Công trình Giao thông III Cấp mới
32 Vũ Thị Tố Uyên 21/09/1995 040472900 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án III Cấp mới
Định giá xây dựng III Cấp mới
33 Đặng Hữu Tình 06/02/1994 040452074 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án III Cấp mới
Định giá xây dựng III Cấp mới
34 Đinh Thu Thảo 05/03/1993 040371407 Kinh tế xây dựng Quản lý dự án II Chuyển đổi
Định giá xây dựng II Chuyển đổi
35 Đặng Đình Đắc 07/09/1978 040374598 Kỹ sư xây dựng cầu hầm Quản lý dự án II Chuyển đổi
Định giá xây dựng II Chuyển đổi
36 Lê Việt Hùng 30/08/1990 040344986 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Quản lý dự án III Cấp mới
Định giá xây dựng III Cấp mới
37 Nguyễn Minh Thu 17/07/1990 040369196 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án II Chuyển đổi
38 Phạm Trọng Hậu 19/08/1979 040451642 Kỹ sư cầu đường bộ Quản lý dự án II Chuyển đổi

Nguồn tin:

 • Số/Ký hiệu: 05/2018/TT-BXD
  Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 04/2018/TT-BXD
  Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/TT-BXD
  Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 03/2018/TT-BXD
  Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu:
  Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 ngày...
 • Số/Ký hiệu: Tài liệu tập huấn...
  Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng...
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thư viện ảnh