Chương trình - Dự án »» TĐC Thủy điện Sơn La
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Công văn số 3410/VPCP-KTN ngày 23/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Sơn La 16-09-2008 Download
2 Công văn số 1453/TTg-KTN ngày 06/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên 16-09-2008 Download
3 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư điểm TĐC Tả Huổi Tráng - Tả Si Láng huyện Tủa Chùa thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 23-06-2008 Download
4 Quyết định số 427/QĐ-UB ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 2005 thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên 07-05-2008 Download
5 Quyết định số 426/QĐ-UB ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 2004 thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên 07-05-2008 Download
6 Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên 03-04-2008 Download
7 Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh về điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 03-04-2008 Download
8 Công văn số 439/TTg-NN ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 28-03-2008 Download
9 Quyết định số 31/2008/QĐ-TTG ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v: Sửa đổi. bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ- TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của TTCP 04-07-2008 Download
10 Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La ban hành hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ 04-03-2008 Download
11 Thông tư 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán, vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La 17-12-2007 Download
12 Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán, vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Sơn La 12-12-2007 Download
13 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 Đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
14 Quyết định số 11/2005/QĐ-UBND ngày 25/4/2005 V/v Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
15 Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 01/3/2005 Quy định cụ thể một số nội dung trong chính sách bồi thường, di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La theo Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng chính Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
16 Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 01/3/2005 V/v Quy định phân công,phân cấp quản lý thực hiện Dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
17 Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 V/v Công bố bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
18 Quyết định số 30/2004/QĐ-UBND ngày 08/7/2004 V/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
19 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 22/12/2004 V/v thành lập Ban QLDA di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La của thị xã Lai Châu tỉnh Điện Biên 26-07-2007 Download
20 Thông báo số 11/TB-VPCP ngày 22/12/2004 ngày 12/01/2007 Về ý kiến kết luật của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
21 Thông tư số 70/2004/TT-BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện quản lý và thanh toán vốn đầu tư Dự án bồi thường, di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
22 Công văn số 438/TTg-NN ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư Dự án di dân TĐC dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
23 Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo quyết định số 207/2004/QĐ-TTg 13-08-2007 Download
24 Quyết định số 02/2004/QĐ-TTg ngày 09/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
25 Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
26 Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 15/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
27 Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
28 Quyết định số 108/2001/QĐ-TTg ngày 23/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án nhà máy thủy điện Sơn La 21-11-2007 Download
29 Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh lập Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án nhà máy thủy điện Sơn La 26-07-2007 Download
30 Nghị định số 179/NĐ-CP ngày 20/7/2004 Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 26-07-2007 Download
31 Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 V/v Phê duyệt Tổng tiến độ dự án thủy điện Sơn La 11-01-2008 Download
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 ngày 26/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học