Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Quyết định UBND tỉnh ĐB
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên 10-10-2017 Download
2 Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 10-10-2017 Download
3 Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10-10-2017 Download
4 Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng 10-10-2017 Download
5 Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên 10-10-2017 Download
6 Công văn số 3150/UBND-KT, ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân trên cổng TTĐT của tỉnh. 17-10-2016 Download
7 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện,thị xã,thành phố 22-08-2016 Download
8 Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 16-08-2016 Download
9 Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 ( tính đến ngày 31/12/2015) 19-01-2016 Download
10 Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 Của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành , thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo cơ chế một cửa tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 12-01-2016 Download
11 Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 11-01-2016 Download
12 Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 29/9/2015 Của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng năm 2015 04-10-2015 Download
13 Quyết định phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 29-12-2014 Download
14 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09-12-2014 Download
15 Chỉ thị tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 07-04-2014 Download
16 Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020 16-06-2010 Download
17 Quyết định số 651/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020. 16-06-2010 Download
18 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 V/v Bãi bỏ một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh. 24-05-2010 Download
19 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2010 V/v Quy định cụ thể một số nội dung của Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Quyết định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái 01-04-2010 Download
20 Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010 V/v Giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 - tỉnh Điện Biên. 25-03-2010 Download
21 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 V/v Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 27-05-2010 Download
22 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 V/v Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 27-05-2010 Download
23 Quyết định số 21/ 2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06-01-2009 Download
24 Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 V/v thành lập hội đồng kiến trúc Quy hoạch tỉnh Điện Biên 22-12-2008 Download
25 Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế hoạt động tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên 12-09-2008 Download
26 Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 V/v của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết các lĩnh vực thực hiện theo mô hình "một cửa" tại Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên 12-09-2008 Download
27 Quyết định số 08/2008/QĐ-QĐUB ngày 26/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên 23-06-2008 Download
28 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL và mẫu văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên 23-06-2008 Download
29 Văn bản số 561/UBND-CN ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên vật liệu và hình thức hợp đồng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD 19-06-2008 Download
30 Quyết định số 379/2006/QĐ-QĐUB ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh phê duyệt các bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008 tỉnh Điện Biên 03-06-2008 Download
31 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 14/04/2008 V/v Ban hành Quy định về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô 22-05-2008 Download
32 Quyết định số 463/QĐ-UB ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên 08-05-2008 Download
33 Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008 23-04-2008 Download
34 Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Cơ Khí, thị xã Mường Lay thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên 23-04-2008 Download
35 Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 23-04-2008 Download
[1] 2  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2018
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học