Hệ thống văn bản »» Quyết định Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Nghị định số 167/2007/ND-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 11-01-2008 Download
2 Nghị định số 166/2007/ND-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 11-01-2008 Download
3 Thông tư số 02/2005/TT-BCN Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanhcung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 31-12-2007 Download
4 Thông tư số 04/2004/TT-BCA Hướng dẫn thi hành ND35/2003/ND-CP và một số điều Luật phòng cháy chữa cháy 31-12-2007 Download
5 Nghị định số 35/2003/ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy 31-12-2007 Download
6 Nghị quyết 59/2007/NQ-CP Về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp 24-12-2007 Download
7 Quyết định 1151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020 02-06-2008 Download
8 Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 12-12-2007 Download
9 Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 12-12-2007 Download
10 Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2007 Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” 12-12-2007 Download
11 Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Hướng dẫn thi hành NDD24/2007/NĐ-CP Quy điịnh chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doang nghiệp 12-12-2007 Download
12 Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung m 12-12-2007 Download
13 Nghị định 174/2007/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 12-12-2007 Download
14 Nghị định 178/2007/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 12-12-2007 Download
15 Nghị định 179/2007/NĐ-CP Ban hành quy chế làm việc của Chính phủ 12-12-2007 Download
16 Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 17-07-2008 Download
17 Quyết định số 29/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2007 Về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007 02-12-2007 Download
18 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều Luật Công nghệ thông tin và công nghiệp CNTT 20-11-2007 Download
19 Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 Quy định về đơn vị đo lường chính thức 20-11-2007 Download
20 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của cơ quan nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ 20-11-2007 Download
21 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 20-11-2007 Download
22 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 Về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT 20-11-2007 Download
23 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 Về an toàn đập 20-11-2007 Download
24 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 Về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 20-11-2007 Download
25 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 29/03/2007 Về minh bạch tài sản, thu nhập 20-11-2007 Download
26 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 20-11-2007 Download
27 Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 Về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện 25-01-2008 Download
28 Chỉ thị số 07/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng Về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng 20-11-2007 Download
29 Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban QLDA 20-11-2007 Download
30 Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng Về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng 20-11-2007 Download
31 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 25-01-2008 Download
32 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về Công tác văn thư 18-11-2007 Download
33 Thông tư 118/2007/TT-BTC Hướng dẫn quản lý sử dụng chi phí QLDA thay thế TT98-2003 12-10-2007 Download
34 Quyết định số 44/QĐ-SGTVT ngày 30/1/2007 của Sở giao thông vận tải tỉnh Điện Biên V/v xếp loại đường tỉnh lộ để tính giá cước vận tải đường bộ năm 2007 21-09-2007 Download
35 Quyết định của Bộ giao thông vận tải số 1474/1998/QĐ-BGTVT ngày 11/6/1998 V/v Phân loại đường bộ các tuyến 06-09-2007 Download
Trang trước  1 2 [3] 4  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học