Hệ thống văn bản »» Quyết định Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 13/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định về việc thu hồi giấy phép xây dựng 13-02-2017 Download
2 Quyết định số 1056/QĐ-SXD ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng Quyết định Về việc kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của các tổ chức thi công xây dựng công trình đóng trên địa bàn các huyện, thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên 12-09-2016 Download
3 Quyết định số 530/QĐ-SXD ngày 08/6/2015 của Sở Xây dựng Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành qua mạng Eoffice của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 09-08-2016 Download
4 Quyết định số 146/QĐ-SXD ngày 11/3/2014 của Sở Xây dựng Quyết định Về việc thành lập ban biên tập và tổ giúp việc ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Xây dựng 09-08-2016 Download
5 Quyết định số 145/QĐ-SXD ngày 10/3/2014 của Sở Xây dựng Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin Điện tử Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 09-08-2016 Download
6 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 01-04-2015 Download
7 Dự thảo Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì công sở nhà nước bao gồm trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng và nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02-04-2014 Download
8 Thông báo hủy bỏ các Văn bản hướng dẫn số 169/HD-SXD ngày 10/4/2009; Văn bản số 61/HD-SXD và Văn bản số 62/HD-SXD ngày 23/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên 02-08-2012 Download
9 Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 Quyết định Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu. 16-06-2010 Download
10 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 16-06-2010 Download
11 Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La 16-06-2010 Download
12 Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 V/v Ban hành Quy chế mấu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất. 20-05-2010 Download
13 Chỉ thị số 374/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2010 V/v Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010 12-04-2010 Download
14 Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2010 V/v Bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 12-04-2010 Download
15 Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010 Quyết định phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 08-03-2010 Download
16 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. 01-01-2010 Download
17 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 Quy định sử phạt hành chính về bình đẳng giới 19-06-2009 Download
18 Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại 27-05-2009 Download
19 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê. 27-05-2009 Download
20 Quyết định 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 27-05-2009 Download
21 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dậy nghề thuê. 27-05-2009 Download
22 Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 12-01-2009 Download
23 Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn 16-12-2008 Download
24 Quyết định số 390/2008/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát 15-09-2008 Download
25 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ GTVT Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông 15-09-2008 Download
26 Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 15-09-2008 Download
27 Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC ngày 28/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn 15-09-2008 Download
28 Chỉ thị số 27/2008/CT-TTg ngày 05/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 15-09-2008 Download
29 Văn bản số 232/TB-VPCP ngày 29/8/2008 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên 12-09-2008 Download
30 Quyết định 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 23-07-2008 Download
31 Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 16-07-2008 Download
32 Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 17-07-2008 Download
33 Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/1/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà công vụ 16-07-2008 Download
34 Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ 10-07-2008 Download
35 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ 10-07-2008 Download
[1] 2 3 4  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Báo cáo số 1353/BC-SXD ngày 08/11/2017 Báo cáo Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ
Công bố số 1219/CB-SXD ngày 23/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3 - Quý I năm 2017 và Chỉ số giá tháng 4,5,6 - Quý II năm 2017
Công văn số 1201/SXD-QLHĐXD ngày 18/10/2017 Về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Quyết định số 670/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Quyết định số 713/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Quyết định số 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quyết định số 1581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học