Thủ tục hành chính »» Hệ thống văn bản »» Quyết định, Chỉ thị của BXD
# Tên tài liệu Ngày cập nhật Download
1 Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quyết định công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. 15-06-2017 Download
2 Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016 09-01-2017 Download
3 Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng Quyết định công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng 05-01-2017 Download
4 Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 03-11-2016 Download
5 Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trì 03-11-2016 Download
6 Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 03-11-2016 Download
7 Quyết định số 121/QĐ-BXD ngày 30/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015 03-02-2015 Download
8 Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013. 08-01-2014 Download
9 Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 21 tháng 03 năm 2011 Chỉ thị Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành Xây dựng 01-04-2011 Download
10 Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04 tháng 03 năm 2011 Chỉ thị Về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ 01-04-2011 Download
11 Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/03/2011 Ban hành tập suất vốn đầu tư xây dựng năm 2010 01-04-2011 Download
12 Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2010 Quyết định V/v: Công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 11-08-2010 Download
13 Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 04 năm 2010 V/v sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 14-05-2010 Download
14 Chỉ thị số 374/CT-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2010 Chỉ thị V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010. 14-05-2010 Download
15 Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2010 V/v Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009. 12-04-2010 Download
16 Quyết định số 250/QĐ-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2010 V/v Công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ xây dựng. 25-03-2010 Download
17 Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2010 V/v Tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam '' Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh m 25-03-2010 Download
18 Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 09 tháng 02 năm 2010 V/v Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2010. 25-03-2010 Download
19 Quyết định số 92/QĐ-BXD ngày 26 tháng 01 năm 2010 V/v Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2010 của Bộ Xây dựng. 25-03-2010 Download
20 Quyết định số 1224/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2009 V/v Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2010 của Ngành Xây dựng. 25-01-2010 Download
21 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình. 25-01-2010 Download
22 Quyết định số 899/2009/QĐ-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 22-09-2009 Download
23 Quyết định số 903/2009/QĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 22-09-2009 Download
24 Quyết định số 914/2009/QĐ-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2009 V/v thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình. 22-09-2009 Download
25 Quyết định số 11/2009/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2009 V/v Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 17-07-2009 Download
26 Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát tr 27-05-2009 Download
27 Ngày 18 tháng 03 Năm 2009 Chỉ thị số 01/CT-BXD Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong ngành Xây Dựng 25-03-2009 Download
28 Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước 19-01-2009 Download
29 Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 về Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ 12-01-2009 Download
30 Quyết định 14/2008/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2008. Ban hành thiết kế điển hình Bệnh viện huyện, Ký túc xá sinh viên, Khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã. 06-11-2008 Download
31 Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23/10/2008. Ban hành Tập thiết kế mẫu Nhà ở Công vụ cho giáo viên phục vụ Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. 29-10-2008 Download
32 Công văn 2057/BXD-KTXD, ngày 13 tháng 10 năm 2008Hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng nhập khẩu thiết bị và trường hợp chậm tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng công trình. 22-10-2008 Download
33 Chỉ thị 07/2008/CT-BXD, ngày 8 tháng 10 năm 2008 Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Xây dựng. 14-10-2008 Download
34 Quyết định 12/2008/QĐ-BXD, ngày 26 tháng 9 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng. 30-09-2008 Download
35 Quyết định số 1167/2008/QĐ-BXD ngày 22/9/2008 của Bộ Xây dựng Phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng 24-09-2008 Download
[1] 2 3  Trang sau
THƯ VIỆN ẢNH
VIDEO CLIP
VĂN BẢN - TÀI LIỆU MỚI
Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2018
Thông báo số 57/TB-SXD ngày 18/01/2018 Thông báo xác nhận năng lực tư vấn xây dựng công trình của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Bình tỉnh Điện Biên
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1+2 năm 2017
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12 và Quý IV/2017
V/v Đính chính công bố giá liên Sở Xây dựng - Tài chính số 1449/CB/GVLXD/XD-TC về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 11 năm 2017
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2017
Tài liệu tập huấn công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2017 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tháng 12 năm 2017
Thông báo danh sách và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 ngày 28/12/2017
TIN SỨC KHỎE
cách giảm cân hiệu quả - bệnh mỡ máu cao - đau dạ dày - thuốc bổ gan - thoát vị đĩa đệm - viêm đại tràng - bệnh mỡ máu cao - bệnh tiểu đường - sỏi thận - viêm phế quản - sỏi thận - sỏi thận - bệnh trĩ - thoái hóa đốt sống cổ - bệnh đại tràng - trào ngược dạ dày - đau dạ dày- thoái hóa cột sống - bổ thận - giảm cân an toàn - bệnh đại tràng - viêm gan - đau lưng - thuốc bổ thận - bệnh huyết áp cao - bệnh dạ dày - suy thận - thuốc bổ thận - ho khan - bệnh đại tràng

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

website statistics

Tin y học